ช่วงที่1 ลำดับของพระวิญญาณบริสุทธิ์: บุคคลสำคัญ ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ข้อที่: 2โครินธ์ 13:14
ขอพรคุณของพระเยซูคริสต์เจ้า และความรักของ พระเจ้า และการมีส่วนร่วมของพระวิญญาณบริสุทธิ์จง อยู่กับทุกท่าน เอเมน.

สรุป: อธิษฐานต่อพระบิดาในนามของพระเยซูด้วยการ เจิมของพระวิญญาณบริสุทธิ์
ช่วงที่2: การทรงสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์

3 สิ่งที่แบ่งปัน: ทำความสะอาดแท่นบูชาของเรา, ทำความสะอาดหีบของเรา, ทำความสะอาดการกระท ของเรา (ท่าที)
สรุป: เชื่อพระเจ้าในคำอธิษฐานของเรา และทำตามพ ระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัส.

Recap:
1st session of Holy Spirit series: The Person of the Holy Spirit Key verse: 2 Corinthians 13:14 (NKJV)
The grace of the Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. Amen.
Big idea: Pray to the Father, in the Name of Jesus with the anointing of the Holy Spirit.

2nd Session: The presence of the Holy Spirit

3 things shared: Clean up our Altar, Clean up our Ark, Clean up our acts (position)
Big idea: Believe God in our prayers and do what the Holy Spirit says.

______________________________________________________________________________________

โรม 8:26-28 ใจความสำคัญ
พระวิญญาณก็ทรงช่วยเราเมื่อเราอ่อนกำลังด้วยเช่นกัน เพราะเราไม่รู้ว่าเราควรจะอธิษฐานขอสิ่งใดอย่างไร แต่
พระวิญญาณเองทรงช่วยขอเพื่อเราด้วยความ คร่ำครวญซึ่งเหลือที่จะพูดได้ และพระองค์ ผู้ทรงตรวจ
ค้นใจมนุษย์ ก็ทรงทราบความหมายของพระวิญญาณ เพราะว่าพระองค์ทรงอธิษฐานขอเพื่อวิสุทธิชนตามที่
ชอบพระทัยพระเจ้า

28 เรารู้ว่า พระเจ้าทรงร่วมมือกับคนทั้งหลายที่รัก พระองค์ ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่ง คือคนทั้งปวงที่
พระองค์ได้ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์

เราจำเป็นต้องออกกำลังกายกล้ามเนื้ออธิษฐานของเรา พวกเราบางคนอยู่ท่ามกลางมรสุมชีวิต วันชั่วร้ายจะมา
ถึงและเราจะทนได้อย่างไร? ผ่านการอธิษฐาน! เมื่อพระเยซูทรงสอนเราให้อธิษฐาน, พระองค์ทรงสอน
เราว่ามีอาณาจักรในสวรรค์ และ อาณาจักรบนโลก มี เทวดา และปีศาจ.

ROMANS 8:26-28 NKJV KEY VERSE
Likewise the Spirit also helps in our weaknesses. For we do not know what we should pray for as we
ought, but the Spirit Himself makes intercession for us with groanings which cannot be uttered. 27 Now
He who searches the hearts knows what the mind of the Spirit is, because He makes intercession for the
saints according to the will of God.

28 And we know that all things work together for good to those who love God, to those who are the
called according to His purpose.

We need to exercise our prayer muscles. Some of us are in the midst of storms in life. Evil days will come
and how can we withstand? Through prayer! When Jesus taught us to pray, He taught us there is a
realm in Heavens and realm on Earth. There are angels and demons.

______________________________________________________________________________________

เอเฟซัส 6:12
เพราะว่าเราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังและเลือดแต่ต่อสู้กับ เทพผู้ครอง ศักดิเทพ เทพผู้ครองพิภพในโมหะความมืด
แห่งโลกนี้ ต่อสู้กับเหล่าวิญญาณที่ชั่วในสถานฟ้า อากาศ ถ้าเราพยายามต่อสู้ชีวิตด้วยกำลังของเรา, เราจะล้ม
เหลว! เมื่ออาจารย์เปาโลกล่าวว่าเรากำลังต่อสู้กับ ความชั่วร้ายทางจิตวิญญาณ เขาอธิบายว่าเรากำลังต่อ
ต้านพลังมืดที่ปกครองโลกนี้

1 ยอห์น 5:19 โลกอยู่ภายในอิทธิพลของมาร เรารู้ว่าเรามาจากพระเจ้า และโลกทั้งโลกก็ตกอยู่ภาย
ใต้การปกครองของคนชั่วร้าย.

ดาเนียล 10:12-13– คุณอาจจะพูดได้ว่าเป็นเพียงพันธ สัญญาเดิมใช่มั้ย? ไม่! ดูที่หนังสือวิวรณ์! มันคือเวลา
ปัจจุบัน! ปีศาจของความมืดก็ยังปกครองอยู่ ยังชีวิต และกระตือรือร้น!

เอเฟซัส 6:18 – จงอธิษฐานวิงวอนทุกอย่างและจงขอ โดยพระวิญญาณทุกเวลา ทั้งนี้จงระวังตัวด้วยความ
เพียรทุกอย่าง จงอธิษฐานเพื่อวิสุทธิชนทุกคน แหล่งเดียวของความเข็มแข็งคืออธิษฐาน เมื่อเราล้ม
เหลวในการสอบของเรา เราก็แสวงหาการเรียนการ สอน เมื่อเราต้องการคำแนะนำในการเลี้ยงดู เราก็อ่าน
หนังสือ เราชาร์จโทรศัพท์ของเราประจำเพื่อเชื่อมต่อ ในทำนองเดียวกันเราก็สามารถไปหาพระเจ้าด้วยการ
อธิษฐาน เพื่อเชื่อมค่อกับพระเจ้า เราต้องออกกำลังกาย กล้ามเนื้ออธิษฐาน และเราต้องรับผิดชอบในการอธิ
ฐาน.

วิธีการใช้ชีวิตร่วมกันกับพระวิญญาณบริสุทธิ์
1. พระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยเราในจุดอ่อนของเรา
2. พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงอธิษฐานขอในถิ่นทุรกันดาร ของเรา
3. พระวิญญาณทำงานเพื่อการดี เพื่อจุดประสงค์ของ พระเจ้า

Ephesians 6:12 (NKJV)
For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the
rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places.
If we are trying to wrestle life with our strength, we will fail! When Paul says that we are wrestling
against spiritual host of wickedness… he explains that we are against the dark forces that is governing
this world.

1 John 5:19 (NKJV) The world is under the influence of devil.
We know that we are of God, and the whole world lies under the sway of the wicked one.

Daniel 10:12-13– You may say it just Old Testament?
No! Look at the book of revelation! It is the current times ! The host of darkness, the principalities are
still alive and active!

Ephesians 6:18 – praying always with all prayer and supplication in the Spirit, being watchful to this end
with all perseverance and supplication for all the saints
The only source of strength is to pray. When we fail in our exams, we seek tuition. When we want
parenting advice, we read books. We charge our phone regularly to be connected. Likewise, We can
go to God with prayer to continue to connect to God. We will have to exercise prayer muscles and we are
responsible to pray.

How to partner the Holy Spirit?
1. Holy Spirit helps us in our weaknesses.
2. Holy Spirit intercedes in our wilderness.
3. Holy Spirit works for good for God’s purposes.

______________________________________________________________________________________

โรม 8:
จุดอ่อน (Astheneia ภาษากรีก) – คือร่างกายและจิต วิญญาณความเป็นอยู่ที่อ่อนแอ ความอ่อนแอของ
สุขภาพ หรือการเจ็บป่วย

การช่วยเหลือ: (แปลจากภาษากรีก)
การประสานงาน การได้รับความช่วยเหลือ ในการได้รับ “คำพ้องความหมาย” ใน 2โครินธ์ 6:1 = ผู้ร่วมการช่วย
เหลือ.
การต่อต้าน-การป้องกัน (ใช้ท่าทาของพระวิญญาณ วิญญาณบริสุทธิ์) Lambannomai- ได้รับ , จับคว้าไว้

แล้ว “การช่วยเหลือ” (หลังจากแปลจากภาษากรีก)
หมายความว่าอะไร? = การใช้ชีวิตร่วมกันกับพระ วิญญาณบริสุทธิ์ จากการยืนหยัดในการตกลงกับ
พระองค์และได้รับการช่วยเหลือจากพระวิญญาณ บริสุทธิ์

Romans 8:
Weaknesses: (Astheneia)-it is body and soul being frail and weak. Feebleness of health or sickness.
Helps: (Syn-anti-lambanomai-Greek translation)
Syn– partnership, getting help in obtaining. “Syn” is found in 2 Cor 6:1=Co-labours.
Anti-Against (Take the position of the Holy Spirit)
Lambannomai-to receive, to grab hold.
So what does “Help” (after translating from the Greek word) means? = Partner with the Holy Spirit by standing in agreement with Him and getting help from the Holy Spirit.

______________________________________________________________________________________

ท่าทีที่สำคัญที่สุดสำหรับการอธิษฐานคือความ อ่อนน้อมถ่อมตน

2 พงศาวดาร 7:14
ถ้าประชาชนของเราผู้ซึ่งเขาเรียกกันโดยนามของเรา นั้นจะถ่อมตัวลง และอธิษฐาน และแสวงหาหน้าของเรา
และหันเสียจากทางชั่วของเขา เราก็จะฟังจากสวรรค์ และจะให้อภัยแก่บาปของเขา และจะรักษาแผ่นดินของ
เขาให้หาย

ไม่เรียกร้องหรืออ้างสิทธิ์จากพระเจ้า – ขอพระเจ้าด้วย ความใจถ่อม พระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยคุณในการ
อธิษฐาน จงยอมจำนนต่อพระเจ้าด้วยความอ่อนน้อม ถ่อมตน ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยให้คุณสามารถที่จะ
เอาชนะ.

The most important posture for prayer is HUMILITY

2 Chronicles 7:14 (NKJV)
If My people who are called by My name will humble themselves, and pray and seek My face, and turn
from their wicked ways, then I will hear from heaven, and will forgive their sin and heal their land.
Not demanding or claiming from God-ask God with humility. The Holy Spirit helps you with your prayer.
Surrender yourself to the Lord with humility. Let the Holy Spirit empower you to overcome.

______________________________________________________________________________________

โรม 8:26-28
ข้อที่2: พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงอธิษฐานถิ่นทุรกันดาร ของเรา …พระวิญญาณเองที่ทรงอ้อนวอนให้กับเรา…
…พระองค์อ้อนวอนเพื่อธรรมิกชนให้เป็นไปตามพระ ประสงค์ของพระเจ้า (นำมาจาก โรม 8:26-28)

ที่รกร้างว่างเปล่าในการอธิษฐาน: เราหลงทางในค อธิษฐานของเราเพราะเราไม่รู้ว่าจะอธิษฐานอะไร / วิธี
การอธิษฐานในหลาย ๆ สถานการณ์. พระวิญญาณ บริสุทธิ์ทรงอธิษฐานวิงวอนเพื่อเราตลอดเวลา

การขอร้อง: Huperentugchano (ภาษากรีก)
ในนามของ Huper (ภาษากรีก)
Entugochano (ภาษากรีก) อธิษฐาน วิงวอน ขอร้อง ร่วมพวกกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ (เหมือนกับทหารที่ยืน
เรียงแถว) หากในตอนนี้ชีวิตของคุณกำลังยุ่งเหยิง มัน เป็นเวลาที่ดีที่จะอธิษฐาน

1 โครินธ์ 14:15, เอเฟซัส 6:18, ยูดาส 20 – อธิษฐานใน พระวิญญาณบริสุทธิ์

Romans 8:26-28
Point 2: Holy Spirit intercedes with our wilderness. …..the Spirit Himself makes intercession for us…
…He makes intercession for the saints according to the will of God.” (Taken from Romans 8:26-28)
Wilderness in prayer: We are lost in our prayers as we do not know what/how to pray in many
situations. The Holy Spirit is constantly interceding for us.

Intercession: Huperentugchano
Huper-On behalf of.
Entugochano -to pray, entreat, make intercession, fall in with the Holy Spirit. (like a soldier-to stand in
line with each other) If your life is messy right now, it is a good time to pray.

1 Cor 14:15, Ephesians 6:18, Jude 20 – Pray in the Holy Spirit

______________________________________________________________________________________

อธิษฐานในพระวิญญาณบริสุทธิ์หมายถึงอะไร
– อธิษฐานด้วยความช่วยเหลือ (กำลัง) ของพระ วิญญาณ
– มันคือความเชื่อที่ไม่ใช่รูปแบบ
– มุ่งเน้นไปที่พระเจ้า ไม่ใช่เพื่อตัวเอง
– อธิษฐานในพระวิญญาณ คือการอยู่ในแนว เดียวกันกับพระวิญญาณบริสุทธิ์
– ขึ้นอยู่กับพระวิญญาณบริสุทธิ์ ที่ไม่ใช่เนื้อหนัง ของเรา

อธิษฐานขอสิ่งต่างๆ ที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำเรา ให้อธิษฐานขอ พึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการ
อธิษฐาน ใครคือผู้ที่อุ้มเราในการอธิษฐาน? เนื้อหนัง หรือพระวิญญาณ?

คำเตือน (วิธีอธิษฐานในพระวิญญาณ) : อะไรที่เติมเต็ม ชีวิตของเรา? ( ลูกของคุณ, งานของคุณ, เงิน?) หากเรา
เปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณ ให้เรามุ่งมั่นทางจิตวิญญาณ ไม่ใช่ทางโลก

What is praying in the Holy Spirit means?
– To pray in means with the help(strength) of the Spirit
– It is faith, not the form
– Focus on God, not on self
– Praying in the Spirit is to fall alignment with the Holy Spirit
– Dependent on the Holy Spirit and not our flesh.

Praying for things that the Holy Spirit led us to pray for. Rely on the Holy Spirit in prayer. Who is carrying
us in the prayer? The flesh or the Spirit?

Reminder (how to pray in the Spirit): What fills our life? (Your children, your job, money?) If we are filled
with the Spirit, lets us choose to be spiritually focus and not worldly focus.

______________________________________________________________________________________

3) พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานเพื่อพระประสงค์ที่ดีของ พระเจ้า

โรม 8:26-28
และเรารู้ว่าทุกสิ่งทำงานร่วมกันเพื่อความดีต่อผู้ที่รัก พระเจ้า ต่อผู้ที่ได้รับการเรียกตามพระประสงค์ของ
พระองค์

หลายคนไม่เข้าใจพระค คำว่า “ทำงานร่วมกัน” – หมายถึงด้วยความช่วยเหลือของพระวิญญาณบริสุทธิ์,
หมายถึง – มีความสุข สนุกสนาน เที่ยงธรรม มีเกียรติ กุญแจสำคัญในการทำทุกอย่างเพื่อสิ่งที่ดี และสำหรับ
คำอธิษฐานที่มีคำตอบ คือคำตอบในทางของพระเจ้า ไม่ใช่ทางของเรา!!

มัทธิว 7:7 ,ยอห์น 15:7 ,ยอห์น 26:24 – ถามแล้วคุณจะ ได้รับ

การขอให้สอดคล้องกับพระประสงค์ของพระเจ้า ทำยัง ไง? ให้รักพระเจ้า รับใช้พระเจ้า ในชีวิตของเราต่อไป
การฝึกกล้ามเนื้ออธิษฐานของเราเป็นสิ่งสำคัญมาก. ค ริสตจักรจำเป็นอะไรในปัจจุบัน? ชายและหญิงที่
อธิษฐานอ้อนวอน และเข้มแข็งในการอธิษฐาน

3) The Holy Spirit works for God’s good purposes.

Romans 8:26-28 (NKJV)
And we know that all things work together for good to those who love God, to those who are the called
according to His purpose.

Many people do not understand the verse. The word “work together”- means with the help of the Holy
Spirit, it means-happy, joyful, upright, honorable.

The key to everything working out for good and also for answered prayers is GOD’s WILL and not OURS!!
Matthew 7:7 ,John 15:7 ,John 16:24- Ask and you will receive.

Asking in alignment with God’s will. How? Keep loving God, keep serving our God in our life. It is so
important to train our prayer muscles. What does the church need today? Man and woman who prays
and mighty in prayer.

______________________________________________________________________________________

สรุป:

พระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยเราเมื่อเราอ่อนแอ, เมื่อ เราไม่รู้ว่าจะอธิษฐานอะไร พระองค์จะทรงนำทางเรา
เมื่อเราอธิษฐานตามพระประสงค์ของพระเจ้า, พระเจ้า จะตอบเรา

Conclusion:

The Holy Spirit helps us when we are weak, when we do not know what to pray, He will
guide us. When we pray according to God’s Will, God will answer us.