#รู้จักพระเจ้าและเป็นที่รู้จักโดยพระเจ้า #

การศึกษาความรอด:

คุณรอดแล้วหรือยัง?
คุณรู้ได้อย่างไร?
คุณแน่ใจหรือว่าท่านได้รับความรอดถ้าคุณมีพันธนาการหรือบาป

ที่จะเกิดใหม่อีกครั้ง
เนื้อหนังหรือวิญญาณ?

ศรัทธาเพียงอย่างเดียวหรือศรัทธา + งาน
พระคุณและความดี
เมื่อได้รับความรอด, รอดตลอดไป
สองโรงเรียนแห่งความคิดเกี่ยวกับความรอด

บัพติสมาที่จําเป็นสําหรับความรอด

การกลับใจที่จําเป็นสําหรับความรอด

+ที่จะเกิดใหม่อีกครั้ง: เนื้อหนัง หรือพระวิญญาณ+

ยอห์น 3:1-8
มีฟาริสีคนหนึ่งชื่อนิโคเดมัส เป็นสมาชิกสภาการปกครองของยิว 2เขามาหาพระเยซูในเวลากลางคืนและทูลว่า “รับบี เรารู้อยู่ว่าท่านเป็นครูผู้มาจากพระเจ้า เพราะไม่มีใครสามารถทำหมายสำคัญที่ท่านทำอยู่หากพระเจ้าไม่ได้สถิตกับเขา”

3พระเยซูตรัสตอบโดยประกาศว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านว่า ไม่มีใครเห็นอาณาจักรของพระเจ้าได้ ถ้าเขาไม่บังเกิดใหม่”

4นิโคเดมัสทูลถามว่า “คนจะเกิดใหม่ได้อย่างไร เมื่อเขาแก่แล้ว? แน่นอน เขาไม่อาจเข้าไปในครรภ์มารดาเป็นครั้งที่สองเพื่อเกิดออกมาใหม่!”
5พระเยซูตรัสตอบว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านว่า ไม่มีใครสามารถเข้าอาณาจักรของพระเจ้าได้ถ้าเขาไม่ได้เกิดจากน้ำและพระวิญญาณ 6มนุษย์ให้กำเนิดมนุษย์ แต่พระวิญญาณให้กำเนิดวิญญาณ 7ท่านไม่ควรแปลกใจที่เราบอกว่าท่าน
ต้องเกิดใหม่ 8ลมพัดไปที่ไหนก็ได้ตามใจชอบ ท่านได้ยินเสียงลม แต่ท่านไม่อาจบอกว่าลมมาจากไหนหรือจะไปที่ไหน ทุกคนที่เกิดจากพระวิญญาณก็เช่นกัน”

อะไรบังเกิดใหม่จริงๆ ความหมายว่าอย่างไร?
หมายความว่า “เราเกิดมาจากเบื้องบน”

ทําไมเราต้องบังเกิดใหม่?
เป็นเพราะเราตายในเนื้อหนังเพราะความบาป

เอเฟซัส 2:1 พระองค์ทรงกระทำให้ท่านทั้งหลายมีชีวิตอยู่ แม้ว่าท่านตายแล้วโดยการละเมิดและการบาป

เอเฟซัส 2:5 ถึงแม้ว่าเมื่อเราตายไปแล้วในการบาป พระองค์ยังทรงกระทำให้เรามีชีวิตอยู่กับพระคริสต์ (ซึ่งท่านทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณ)

โคโลสี 2:13 และท่านที่ตายแล้วด้วยความบาปทั้งหลายของท่านและด้วยเหตุที่เนื้อหนังของท่านมิได้เข้าสุหนัต พระองค์ได้ทรงให้ท่านมีชีวิตด้วยกันกับพระองค์และทรงโปรดยกโทษการละเมิดทั้งหลายของท่าน

อะไรที่เกิดจากน้ำและพระวิญญาณ

เกิดจากเนื้อหนังเป็นเนื้อหนัง
ตามธรรมชาติ, ทางโลก, ตัวตนเก่า, และภายใต้พันธนาการของบาป.

เกิดจากพระวิญญาณคือวิญญาณ
การบังเกิดใหม่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของจิตใจ สันติสุขกับพระเจ้า ชีวิตใหม่ การสร้างใหม่และการเป็นบุตรของพระเจ้า

ด้วยว่าพระวิญญาณของพระเจ้าได้ทรงนำพาคนหนึ่งคนใด คนเหล่านั้นก็เป็นบุตรของพระเจ้า 15เหตุว่าท่านไม่ได้รับนิสัยอย่างทาสซึ่งทำให้ตกในความกลัวอีก แต่ท่านได้รับพระวิญญาณผู้ทรงให้เป็นบุตรซึ่งให้เราทั้งหลายร้องเรียกพระเจ้าว่า “อับบา” คือพระบิดา – ยอห์น 1:12-13

14ด้วยว่าพระวิญญาณของพระเจ้าได้ทรงนำพาคนหนึ่งคนใด คนเหล่านั้นก็เป็นบุตรของพระเจ้า 15เหตุว่าท่านไม่ได้รับนิสัยอย่างทาสซึ่งทำให้ตกในความกลัวอีก แต่ท่านได้รับพระวิญญาณผู้ทรงให้เป็นบุตรซึ่งให้เราทั้งหลายร้องเรียกพระเจ้าว่า “อับบา” คือพระบิดา-โรม 8:14-15

การบังเกิดใหม่เกิดขึ้นได้โดยการสิ้นพระชนม์ และการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูเท่านั้น และเป็นงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ผู้เชื่อเกิดใหม่ไม่ได้

อะไรคือสิ่งที่สำคัญ?

ซึ่งเกี่ยวกับความรอด เรารอดมาได้จริงหรือ? เมื่อเราเกิดใหม่ เราจะได้รับการต่ออายุ

ฟื้นฟูจิตใจใหม่: 1 Cor 2:16 เพราะว่า ‘ใครเล่ารู้จักพระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อจะแนะนำสั่งสอนพระองค์ได้’ แต่เราก็มีพระทัยของพระคริสต์

จิตใจของผมได้รับการฟื้นฟูและจดจ่ออยู่กับเรื่องของพระผู้เป็นเจ้าหรือโดยความปรารถนาทางเนื้อหนังอยู่ตลอดเวลาหรือไม่?

ฟื้นฟูหัวใจใหม่: เอเสเคียล 36:26 เราจะให้ใจใหม่แก่เจ้า และเราจะบรรจุจิตวิญญาณใหม่ไว้ในเจ้า เราจะนำใจหินออกไปเสียจากเนื้อของเจ้า และจะให้ใจเนื้อแก่เจ้า
พฤติกรรมที่ได้รับการต่ออายุ: การเปลี่ยนแปลงความปรารถนาวิสัยทัศน์ลําดับความสําคัญคํา ฯลฯ ข้าพเจ้าแสดงให้เห็นพระคริสต์เหมือนพฤติกรรมหรือไม่?

+ศรัทธาเพียงอย่างเดียวหรือทํางาน?+

ข้อพระคัมภีร์ที่ พูดถึง ความรอดโดยอิงจากความเชื่อเพียงอย่างเดียว

โรม 3:28 เหตุฉะนั้นเราทั้งหลายสรุปได้ว่า คนหนึ่งคนใดจะเป็นคนชอบธรรมได้ก็โดยอาศัยความเชื่อนอกเหนือการประพฤติตามพระราชบัญญัติ
โรม 5:1เหตุฉะนั้นเมื่อเราเป็นคนชอบธรรมเพราะความเชื่อแล้ว เราจึงมีสันติสุขกับพระเจ้าทางพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา
กาลาเทีย 3:2 ข้าพเจ้าใคร่รู้ข้อเดียวจากท่านว่า ท่านได้รับพระวิญญาณโดยการกระทำตามพระราชบัญญัติหรือ หรือได้รับโดยการฟังด้วยความเชื่อ
เอเฟซัส 2:8-10 ด้วยว่าซึ่งท่านทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อ และมิใช่โดยตัวท่านทั้งหลายเอง แต่พระเจ้าทรงประทานให้ 9ความรอดนั้นจะเนื่องด้วยการกระทำก็หามิได้ เพื่อมิให้คนหนึ่งคนใดอวดได้ 10เพราะว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ ที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซูคริสต์ เพื่อให้ประกอบการดีซึ่งพระเจ้าได้ทรงดำริไว้ล่วงหน้าเพื่อให้เราดำเนินตามนั้น

ข้อพระคัมภีร์เกี่ยวกับศรัทธาและงาน:

ท่านทั้งหลายก็เห็นแล้วว่า ผู้ใดจะเป็นคนชอบธรรมได้ ก็เนื่องด้วยการกระทำ และมิใช่ด้วยความเชื่อเพียงอย่างเดียว -ยากอบ 2:24

ยากอบ 2:20-26
คนเขลาเอ๋ย ท่านต้องการหลักฐานว่าความเชื่อโดยปราศจากการกระทำนั้นเปล่าประโยชน์ ใช่ไหม?
21เมื่ออับราฮัมบิดาของเราได้ถวายอิสอัคบุตรชายของท่านบนแท่นบูชา จึงได้ความชอบธรรมโดยการกระทำไม่ใช่หรือ 22ท่านทั้งหลายคงเห็นแล้วว่า ความเชื่อได้กระทำกิจร่วมกับการกระทำของท่าน และความเชื่อก็สมบูรณ์ได้โดยการกระทำ 23และพระคัมภีร์ก็สำเร็จที่ว่า ‘อับราฮัมได้เชื่อพระเจ้า และพระองค์ทรงนับว่าเป็นความชอบธรรมแก่ท่าน’ และท่านได้ชื่อว่า เป็น ‘สหายของพระเจ้า’ 24ท่านทั้งหลายก็เห็นแล้วว่า ผู้ใดจะเป็นคนชอบธรรมได้ ก็เนื่องด้วยการกระทำ และมิใช่ด้วยความเชื่อเพียงอย่างเดียว 25เช่นเดียวกันราหับหญิงแพศยาก็ได้ความชอบธรรมเนื่องด้วยการกระทำด้วยมิใช่หรือ เมื่อนางได้รับรองผู้ส่งข่าวเหล่านั้น และส่งเขาไปเสียทางอื่น 26เพราะกายที่ปราศจากจิตวิญญาณนั้นตายแล้วฉันใด ความเชื่อที่ปราศจากการกระทำก็ตายแล้วฉันนั้นเช่นเดียวกัน

ยากอบกำลังตำหนิผู้ที่มีศรัทธาในพระเจ้าแต่ไม่ทำความดี หากบุคคลนั้นเชื่อและติดตามพระเยซูจริง ๆ พวกเขาจะมีสิ่งดีๆ อย่างแน่นอน อย่างไรก็ตาม ศรัทธาเพียงอย่างเดียวจำเป็นสำหรับความรอดเท่านั้น

เปาโล : ผลของพระวิญญาณ (กาลาเทีย 5:22-23)
ความรัก, ความสุข, ความสงบ, ความอดกลั้น, ความเมตตา ความดี ความสัตย์ซื่อ ความอ่อนโยน การควบคุมตนเอง..
เปาโลกำลังบอกว่าเมื่อเรามีความบริบูรณ์ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เราจะเกิดผลข้างต้น เปาโลและยากอบพูดในสิ่งเดียวกัน

อะไรคือเรื่องที่สำคัญ?
ศรัทธาที่แท้จริงในพระเยซูคริสต์จะนําเราให้ส่งผลต่อผู้คน

#เมื่อได้รับความรอด, รอดตลอดไป #

มีสองคําสอนของมุมมองที่แตกต่างกันสําหรับหัวข้อนี้ ความคิดโดย จอห์น คาลวิน และความคิดโดย อาร์มิเนีย

คาลวิน พูดว่า:
ความบาป: มนุษย์เป็นคนบาปและไม่สามารถเป็นคนชอบธรรมได้
ก่อนการเลือกตั้ง: มนุษย์ไม่สามารถเลือกได้ด้วยตัวเอง เลือกเองไม่ได้ พระเจ้าทรงเลือกใครก็ตามที่พระองค์ทรงประสงค์ให้เป็นคนชอบธรรม
การให้อภัย: พระเจ้าให้อภัยเฉพาะผู้ที่พระองค์ทรงเลือกไว้เท่านั้น
บรรดาผู้ที่พระเจ้าได้ทรงเลือกไว้ไม่สามารถปฏิเสธได้
ความรอด: เมื่อพระเจ้าเลือกผู้ที่ถูกเลือก พวกเขาจะไม่มีวันสูญเสียความรอดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น

อาร์มิเนีย พูดว่า:
ความบาป: มนุษย์เป็นคนบาปและความชอบธรรมของพวกเขาไม่ได้มาตรฐาน อย่างไรก็ตาม พระเจ้าสามารถไถ่และเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้ได้
พระคุณ: โดยพระคุณของพระเจ้า, พระเจ้าได้ทรงตั้งใจว่ามนุษย์ทุกคนมีความชอบธรรม แต่เราจําเป็นต้องตอบสนองต่อพระคุณของพระองค์.
การให้อภัย: การให้อภัยของพระเจ้ามีให้ได้อย่างอิสระสําหรับผู้ที่พระองค์ทรงเลือกและผู้ที่เลือกที่จะตอบสนองต่อพระคุณของพระเจ้า
เนื่องจากพระคุณของพระเจ้าได้ประทานให้แก่มนุษย์ทุกคนแล้ว มนุษย์ยังต้องยอมรับหรือปฏิเสธพระคุณของพระองค์
ความรอด: พระคุณของพระเจ้าช่วยให้มั่นใจในความรอด แต่คุณยังสามารถสูญเสียความรอดได้หากคุณไม่ซื่อสัตย์และปฏิเสธพระเจ้า

บางคำถามสำหรับเรา:

บุคคลสามารถละทิ้งศรัทธาของเขา/เธอได้หรือไม่? ใช่!
ผู้เชื่อที่บังเกิดใหม่ จะยังไม่เกิดใหม่ได้หรือไม่ ไม่!

หลักฐานของ “คริสเตียน” ที่อาจไม่ได้รับความรอด:

หู: ไม่มีความเชื่อมั่นจากพระวจนะของพระเจ้า และไม่มีการเปลี่ยนแปลงชีวิต
หัวใจ: ไม่กังวลเกี่ยวกับพระเจ้าและจิตวิญญาณของมนุษย์ ไม่มีความเกรงกลัวต่อพระเจ้า และยังคงทําบาปต่อพระเจ้า
จิตใจ: ไม่สนใจที่จะรู้จักพระเจ้าและพระวจนะของพระเจ้า มุ่งแต่ความคิดทางโลกเท่านั้น
การกระทํา: ไม่ให้ความสําคัญที่จะทำตามพระประสงค์ของพระเจ้า

หลักฐานของคริสเตียนที่ได้รับความรอด: พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงช่วยเรา!

การสารภาพศรัทธาในฐานะคนบาป
เปลี่ยนชีวิตในแบบที่เราคิด เราจัดการอารมณ์และทางเลือกของเราที่เราเลือก
จะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในฐานะผู้ติดตามพระคริสต์

มีหลายครั้งที่เราจะล้มและไม่ต้องกลัวเพราะเราต้องมั่นใจในความรอดของเรา และพระเจ้าจะทรงช่วยเรา

การประยุกต์:
ขอให้ใช้เวลากลับไปหาพระเจ้า ความรักครั้งแรกของเราต่อพระเจ้าผ่านการอธิษฐานและการอดอาหาร