“พระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่เหนือข้าพเจ้า เพราะพระองค์ทรงเจิมตั้งข้าพเจ้าไว้ ให้ประกาศข่าวดีแก่ผู้ยากไร้ พระองค์ทรงใช้ข้าพเจ้ามาประกาศอิสรภาพแก่ผู้ถูกจองจำ และให้คนตาบอดมองเห็น ให้ปลดปล่อยผู้ที่ถูกกดขี่ 19ให้ประกาศปีแห่งความโปรดปรานขององค์พระผู้เป็นเจ้า” ลูกา 4:18-19 

 

– อกหัก (การรักษาภายใน)  

 

– ประกาศเสรีภาพให้กับเชลย (พันธนาการ) 

 

– การกู้คืนการมองเห็นให้กับคนตาบอด 

(การรักษาทางกายภาพ) 

 

– ให้เสรีภาพแก่ผู้ถูกกดขี่ (ช้ำ/ถูกกดขี่)  

 

-ให้ประกาศปีแห่งความโปรดปรานขององค์พระผู้เป็นเจ้า (การฟื้นฟู) 

 

เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าที่จะรักษาหรือไม่   

 

เฉลยธรรมบัญญัติ 20: 4 เพราะพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านเสด็จไปกับท่าน พระองค์ทรงต่อสู้กับศัตรูเพื่อท่านและจะประทานชัยชนะแก่ท่าน”  

 

ช่วยเหลือ = ความรอด = เพื่อช่วยเหลือหรือช่วยชีวิต 

 

สดุดี 103-1-3: จิตวิญญาณของข้าพเจ้าเอ๋ย จงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า

ทั้งหมดในชีวิตของข้าพเจ้า จงสรรเสริญพระนามอันบริสุทธิ์ของพระองค์

2จิตวิญญาณของข้าพเจ้าเอ๋ย จงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า

และอย่าลืมพระราชกิจทั้งปวงอันเปี่ยมด้วยพระคุณ

3ผู้ทรงอภัยโทษบาปทั้งหมดของท่าน

และทรงรักษาโรคภัยทั้งสิ้นของท่าน

 

 

เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าสําหรับทุกคนที่จะได้รับความรอดหรือไม่ ใช่ แต่ไม่ใช่ทั้งหมดที่จะรอด เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าสําหรับทุกคนที่จะได้รับการเยียวยาหรือไม่ ใช่ แต่ไม่ใช่ทั้งหมดจะได้รับการเยียวยา 

ทําไมพระเยซูทรง ทรงรักษา?  

 

แมทธิว 14:14 เมื่อพระเยซูเสด็จขึ้นจากเรือและทรงเห็นคนกลุ่มใหญ่ พระองค์ก็ทรงสงสารเขาและทรงรักษาคนเจ็บป่วยในหมู่พวกเขา

 

 • เหตุผลหลักในการรักษาคือ “ความเห็นอกเห็นใจ” เราต้องเห็นอกเห็นใจเหมือนพระเยซูต่อความทุกข์ยากและการเยียวยารักษาพวกเขา


 • พระเยซูทรงต้องการเยียวยาเพราะพระองค์ทรงเต็มพระทัย แมทธิว 8: 3 พระเยซูทรงยื่นพระหัตถ์แตะต้องชายผู้นั้นและตรัสว่า “เราเต็มใจ”..  คุณยินดีที่จะเชื่อในสิ่งที่พระเจ้าตรัสหรือไม่? 

 

พระคุณและศรัทธาในการรักษา 

 

เพราะว่าท่านทั้งหลายได้รับความรอดโดยพระคุณผ่านทางความเชื่อ ความรอดนี้ไม่ได้มาจากตัวท่านเอง แต่เป็นของประทานจากพระเจ้า 9ไม่ใช่ความรอดโดยการประพฤติ เพื่อจะไม่มีใครอวดได้ 10เพราะเราทั้งหลายเป็นผลงานของพระเจ้าซึ่งทรงสร้างในพระเยซูคริสต์เพื่อให้ทำการดีที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ล่วงหน้าให้เราทำ เอเฟซัส 2: 8-10 

 

ถ้านึกถึงการรักษา มันคือพระคุณหรือความเชื่อ? เซมินารีหลายคนเทศนาเรื่องความเชื่อในการรักษา แต่พระคุณเป็นสิ่งสำคัญ เราต้องการพระคุณและศรัทธาในการรักษา ไม่ใช่ว่าเราดีเพียงใด แต่เป็นเพราะพระคุณของพระเจ้า มีเงื่อนไขในการรับพระคุณของพระเจ้า ความเชื่อคือการตอบสนองของเรา  

 

ชาวโรมัน 10:17 ” ฉะนั้นความเชื่อจึงเกิดขึ้นจากการได้ยินเรื่องราวนั้น และเรื่องราวที่ได้ยินนั้นคือพระวจนะของพระคริสต์” 

 

บ่อยครั้งที่เราได้ยินเสียงของตัวเอง ถึงเวลาที่จะได้ยินพระวจนะของพระเจ้า พระวิญญาณบริสุทธิ์ พระเจ้าผู้ทรงเมตตากรุณาและเต็มใจจะทำตามการตอบสนองของเราด้วยศรัทธา การได้ยินและการมองเห็นมักจะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดปัญหา   

 

ขณะที่ไปจงประกาศข่าวสารที่ว่า ‘อาณาจักรสวรรค์มาใกล้แล้ว’ 8จงรักษาคนเจ็บป่วย ให้คนตายฟื้นขึ้น รักษาคนโรคเรื้อนให้หาย และขับผีออก ท่านทั้งหลายได้รับเปล่าๆ ก็จงให้เปล่าๆ -มัทธิว 10:7-8 

 

พระเจ้าได้ทรงสอนเราแล้วว่าเราทําอะไรในฐานะผู้เชื่อ –มัทธิว 52:11 

มีพวกคุณกี่คนที่อยากรักษา? ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้: 

 

 • ใช้ท่าทางของความอ่อนน้อมถ่อมตน – ยากอบ 4: 6  

แต่พระองค์ประทานพระคุณแก่เรามากยิ่งกว่านั้นอีก ด้วยเหตุนี้พระคัมภีร์จึงกล่าวว่า “พระเจ้าทรงต่อสู้ผู้ที่หยิ่งจองหอง

แต่ประทานพระคุณแก่คนที่ถ่อมใจ”

 

 • อวยพรและขอบคุณพระเจ้าสําหรับความดีและไม่ดี – สดุดี 103: 1-3 

จิตวิญญาณของข้าพเจ้าเอ๋ย จงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า

ทั้งหมดในชีวิตของข้าพเจ้า จงสรรเสริญพระนามอันบริสุทธิ์ของพระองค์

2จิตวิญญาณของข้าพเจ้าเอ๋ย จงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า

และอย่าลืมพระราชกิจทั้งปวงอันเปี่ยมด้วยพระคุณ

3ผู้ทรงอภัยโทษบาปทั้งหมดของท่าน

และทรงรักษาโรคภัยทั้งสิ้นของท่าน

 

 • สารภาพบาปของเรา (ยากอบ 5:16 และ 1 เปโตร 2:24, อิสยาห์ 53:5)  

พระองค์เองทรงรับแบกบาปของเราทั้งหลายไว้ที่พระกายบนไม้กางเขนนั้น เพื่อเราจะได้ตายต่อบาปและมีชีวิตอยู่เพื่อความชอบธรรมและด้วยบาดแผลของพระองค์พวกท่านได้รับการรักษาให้หาย 

 • มุ่งความสนใจไปที่พระเจ้าและพระสัญญาของพระองค์ (2 โครินธ์ 1:20) 

เพราะไม่ว่าพระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้มากมายเท่าใดสิ่งเหล่านั้นล้วนเป็น “จริง” ในพระคริสต์ ดังนั้นโดยทางพระองค์เราจึงขานรับว่า “อาเมน” เพื่อเทิดพระเกียรติสิริของพระเจ้า 

 • ขับไล่อิทธิพลของปีศาจ – มัทธิว 12: 43-45 

“เมื่อวิญญาณชั่ว 

ออกจากผู้ใดแล้ว มันก็ไปทั่วถิ่นแล้ง แสวงหาที่พักและไม่พบ 44มันจึงว่า ‘ข้าจะกลับไปยังบ้านที่ข้าจากมา’ พอมาถึงก็พบว่าบ้านนั้นว่างอยู่ เก็บกวาดสะอาด และจัดเป็นระเบียบเรียบร้อย 45จึงไปพาผีอื่นๆ อีกเจ็ดตนซึ่งชั่วร้ายยิ่งกว่ามันเข้ามาอาศัยที่นั่นด้วย และในที่สุดสภาพของคนนั้นก็เลวร้ายยิ่งกว่าตอนแรกเสียอีก คนในยุคที่ชั่วร้ายนี้ก็จะเป็นเช่นนั้น” 

 

 • ให้อภัย – มัทธิว 6:15 

แต่ถ้าท่านไม่ยอมอภัยบาปผิดของผู้อื่นพระบิดาก็จะไม่อภัยบาปผิดของท่านเช่นกัน 

 

 • กําจัดรูปเคารพ – 1 ยอห์น 5:21 

ลูกที่รัก จงรักษาตนเองให้พ้นจากรูปเคารพเถิด

 

 • ถวายเกียรติแด่พระนามของพระเจ้า  

เอล-ชาดได – พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพ พระเจ้าผู้ทรงพอเพียงและอุดมสมบูรณ์ แหล่งพระพรของเรา ปฐมกาล 49:22-26 

พระเยโฮวาห์ ชัมมาห์ – องค์พระเจ้าสถิตอยู่ที่นั่น เอเสเคียล 48:35 

พระเยโฮวาห์ มาคัดเดช – พระเจ้าผู้ทรงชำระให้บริสุทธิ์ เลวีนิติ20: 7-8 

พระเยโฮวาห์ ซิดเคนู – พระเจ้าผู้ทรงความชอบธรรมของเรา เยเรมีย์ 23: 6 

พระเยโฮวาห์นิสซี – พระองค์ประทานชัยชนะแก่เรา 1โครินธ์ 15: 57, อพยพ 17: 8-15 

พระเยโฮวาห์ ราห์ – พระเจ้าผู้เลี้ยงแกะของข้าพเจ้า สดุดี 23 

พระเยโฮวาห์ชาโลม – พระเจ้าแห่งสันติภาพ ผู้วินิจฉัย  6:16-24 

พระเยโฮวาห์ โรเฟ – พระยาห์เวห์ทรงรักษา อพยพ 15: 22-26 

 • อ้อนวอน เอเฟซัส 6: 10-18- สวมเกราะเต็มคือการมีชีวิตอยู่ทุกวัน 

ด้วยเหตุนี้จงยืนหยัดมั่นคง โดยคาดเอวด้วยเข็มขัดแห่งความจริง สวมเสื้อเกราะแห่งความชอบธรรม 15สวมรองเท้าที่ทำให้พร้อมประกาศข่าวประเสริฐแห่งสันติสุข 16นอกจากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้จงยึดโล่แห่งความเชื่อ ซึ่งพวกท่านใช้ดับลูกศรเพลิงทั้งปวงของมารร้ายได้ 17จงสวมหมวกเกราะแห่งความรอด และถือดาบแห่งพระวิญญาณคือพระวจนะของพระเจ้า – เอเฟซัส 6:14-17 

 • ความรอด – พระเยซู = ความรอด  

พระเจ้าของเรายิ่งใหญ่เพียงใด พระนามของพระองค์คือพระนามเหนือนามทั้งปวง   

การประยุกต์ใช้: คำพยานของเรา  

พวกเขาชนะพญามาร

โดยพระโลหิตของพระเมษโปดก

และโดยคำพยานของตน

พวกเขาไม่กลัวตาย

ไม่เสียดายชีวิต วิวรณ์ 12:11