รู้จักพระเจ้าและเป็นที่รู้จักโดยพระเจ้า 

 

ทูตสวรรค์

 

  1. พวกเขามีอยู่จริงหรือไม่?

 

  1. ถ้ามีทูตสวรรค์ ก็ต้องมีมารซาตาน 

 

  1. ทุกคนมีทูตสวรรค์ปกป้องคุ้มครองหรือไม่? 

 

พระคัมภีร์พูดว่าอย่างไรเกี่ยวกับทูตสวรรค์? 

 

มีทูตสวรรค์ชาย และหญิงหรือไม่? 

 

ทุกคนมีทูตสวรรค์ปกป้องคุ้มครองหรือไม่? 

 

ผู้ติดตามพระคริสต์สามารถถูกมารเข้าครอบงำ

ได้หรือไม่? 

 

พระคัมภีร์พูดว่าอย่างไร เกี่ยวกับทูตสวรรค์? 

 

บริบท: ทูตสวรรค์ในพระคัมภีร์หมายถึงผู้ส่งสารหรือตัวแทน ข้อกําหนดเหล่านี้สามารถนําไปใช้กับมนุษย์ได้ 

  

ลักษณะของทูตสวรรค์: 

 

โคโลสี 1:16: ทูตสวรรค์ถูกสร้างขึ้นมา 

 

เพราะโดยพระองค์ทุกสิ่งถูกสร้างขึ้นทั้งในฟ้าสวรรค์และบนแผ่นดินโลก ทั้งสิ่งที่มองเห็นได้และไม่อาจมองเห็นได้ ไม่ว่าบรรดาเทพผู้ครองบัลลังก์ หรือเทพผู้ทรงเดชานุภาพ หรือเทพผู้ครอง หรือเทพผู้ทรงอำนาจ ทุกสิ่งถูกสร้างขึ้นโดยพระองค์และเพื่อพระองค์ 

 

ทูตสวรรค์ไม่สืบพันธุ์: มัทธิว 22:30 

 

ด้วยว่าเมื่อมนุษย์ฟื้นขึ้นมาจากความตายนั้น จะไม่มีการสมรสหรือยกให้เป็นสามีภรรยากันอีก แต่จะเป็นเหมือนพวกทูตสวรรค์ของพระเจ้าในสวรรค์   

 

ทูตสวรรค์เป็นอมตะ: ลูกา 20:36 และเขาจะตายอีกไม่ได้ เพราะเขาเป็นเหมือนทูตสวรรค์ เป็นบุตรของพระเจ้า ด้วยว่าเป็นลูกแห่งการฟื้นขึ้นมาจากความตาย 

 

ทูตสวรรค์มีจํานวนมาก: วิวรณ์ 5:11 

แล้วข้าพเจ้ามองดูและได้ยินเสียงทูตสวรรค์นับแสนนับล้านมากมายนับไม่ถ้วน ซึ่งรายล้อมพระที่นั่งกับสิ่งมีชีวิตทั้งสี่และเหล่าผู้อาวุโส 

 

ทูตสวรรค์ไม่ได้เป็นที่นมัการ: วิวรณ์ 22:8-9 

 

ข้าพเจ้า คือยอห์น เป็นผู้ได้เห็นและได้ยินเหตุการณ์เหล่านี้ และครั้นข้าพเจ้าได้ยินและได้เห็นแล้ว ข้าพเจ้าก็ทรุดตัวลงจะนมัสการแทบเท้าทูตสวรรค์ที่ได้สำแดงเหตุการณ์เหล่านี้แก่ข้าพเจ้า

 

แต่ท่านห้ามข้าพเจ้าว่า “อย่าเลย ด้วยว่าข้าพเจ้าเป็นเพื่อนผู้รับใช้เช่นเดียวกับท่าน และพวกพี่น้องของท่านคือพวกศาสดาพยากรณ์ และพวกที่ถือรักษาถ้อยคำในหนังสือนี้ จงนมัสการพระเจ้าเถิด” 

 

การจำแนกประเภท 

 

ไม่มีรายละเอียดเฉพาะในพระคัมภีร์ว่าทูตสวรรค์ถูกจำแนกอย่างไร แต่เรารู้จากพระคัมภีร์ว่ามีการจำแนกประเภทของทูตสวรรค์อยู่บ้าง เช่น ไมเคิลเป็นทูตสวรรค์ที่มียศสูงกว่าทูตสวรรค์อื่นๆ 

 

อาร์ชาเกล ไมเคิล: ดาเนียล 10:21, 12;1,เธสะโลนิกา 4:16, ยูดาส 9&16 

 

เชรูบิมและเซราฟิม เอเสเคียล 1, 10 & 28; วิวรณ์4/อิสยาห์ 6 

 

ทูตสวรรค์กาเบรียลผู้ส่งสาร   ดาเนียล 8:16, 9:21, ลูกา 1:19 

 

ผู้ครอบครองอาณาจักร, ผู้ทรงอํานาจ: เอเฟซัส 1:21, 3:10 และ 6:12 Col 1:16 

 

เหล่าวิญญาณชั่ว เอเฟซัส 6:12  

 

การเรียกของทูตสวรรค์  

 

สรรเสริญ: อิสยาห์ 6:3, สดุดี 148:2, วิวรณ์ 5:11 

 

ประกาศ: การประสูติของพระเยซู (ลูกา 1:11&26) การรับขึ้นไปสวรรค์ (1 เธสะโลนิกา 4:11) การเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยซู (มัทธิว 25:31)

 

กล่าวคำพิพากษา  (ปฐมกาล 19, วิวรณ์) 

 

ดำเนินการ: สังหารกองทัพอัสซีเรีย (2 พงศ์กษัตริย์ 19( เฮโรดถูกประหารชีวิตและถูกหนอนกัดกิน (กิจการ 12:20-23) ) ทูตสวรรค์ (มัทธิว 13:39-40, บาทหลวง 14:14-20) 

 

ให้การปรนนิบัติดูแล:(สําหรับผู้ติดตามพระคริสต์): ฮีบรู 1:14 ทูตสวรรค์ทั้งปวงคือวิญญาณผู้ปรนนิบัติซึ่งพระเจ้าทรงส่งไปรับใช้บรรดาผู้ที่จะได้รับความรอดเป็นมรดกไม่ใช่หรือ?

 

การให้ทิศทาง: ฟิลิปและขันทีชาวเอธิโอเปีย (กิจการ 8:26) โครเนลิอัส (กิจการ 10) การเดินทางของเปาโลไปยังกรุงโรมและเรืออับปาง  (กิจการ 27) 

 

การอธิษฐาน (การตอบสนองต่อคําอธิษฐาน): เปโตรหนีออกมาจากคุกที่ได้รับความช่วยเหลือจากทูตสวรรค์ (กิจการ 12:5-10) 

 

แยกวิญญาณออกจากกัน: เศรษฐีและลาซารัส (ลูกา 16:19-22) 

 

อะไรคือเรื่องสำคัญ? 

 

ฮีบรู 13:2 อย่าละเลยที่จะต้อนรับแขกแปลกหน้า เพราะว่าโดยการกระทำเช่นนั้น บางคนก็ได้ต้อนรับทูตสวรรค์โดยไม่รู้ตัว 

 

2) พวกเขาเป็นทูตสวรรค์ชายและหญิงหรือไม่? 

 

ทุกการกล่าวถึงที่ใช้กับทูตสวรรค์ในพระคัมภีร์ใช้เพศชาย 

 

พันธสัญญาใหม่กรีก “แองเจลอส” เป็นคำนามเพศชาย 

 

ทูตสวรรค์ปรากฏตัวในรูปแบบมนุษย์ – พวกเขาเป็นเพศชาย 

 

ทูตสวรรค์ไม่แต่งงาน 

 

ทูตสวรรค์คือวิญญาณปรนนิบัตร ไม่ใช่มนุษย์  

 

  1. ทุกคนมีทูตสวรรค์เป็นผู้ปกป้องคุ้มครองหรือไม่?  ไม่! 

 

หลายคนคิดว่าคริสเตียนมีทูตสววรค์เป็นผู้คุ้มครองเนื่องจากข้อนี้: มัทธิว 18:10  

 

“จงระวัง อย่าดูหมิ่นผู้เล็กน้อยเหล่านี้สักคนหนึ่งเพราะเราบอกท่านว่าบรรดาทูตสวรรค์ประจำตัวของพวกเขาเฝ้าอยู่ต่อหน้าพระบิดาของเราในสวรรค์เสมอ

 

“ของพวกเขา” เป็นสรรพนามรวมแสดงให้เห็นว่าชาวกรีกผู้เชื่อได้รับการปรนนิบัติจากทูตสวรรค์โดยทั่วไป 

 

“ทูตสวรรค์ของพวกเขา” เป็นพหูพจน์ หมายถึง ทูตสวรรค์กลุ่มหนึ่งพร้อมช่วยเหลือบุตรธิดาของพระเจ้าแทนการมอบหมายอย่างถาวร   

 

อะไรคือเรื่องสำคัญ?  

 

เรารับใช้ผู้ทรงฤทธานุภาพ ผู้ทรงรอบรู้ เปี่ยมด้วยความรัก แสวงหาพระเจ้ามากกว่าที่จะแสวงหาทูตสวรรค์ผู้พิทักษ์ 

 

คริสเตียนสามารถถูกมารครอบงำได้หรือไม่? ไม่! 

 ลองมาดูที่บางคําจํากัดความ:  

 

การครอบงำของมาร หมายถึงตัวบุคคลที่ถูกควบคุมโดยตรงและสมบูรณ์ในความคิด / การกระทำของเขาหรือเธอที่อาจขัดต่อเขา/เธอ

 

อิทธิพลของมาร หมายถึงบุคคลที่ถูกกดขี่ หรือได้รับอิทธิพลจากมารให้ประพฤติตัวที่เป็นบาปต่อไป แต่เขา/เธอสามารถใช้กำลังต่อต้านมันได้ ผู้ติดตามพระคริสต์สามารถได้รับอิทธิพลนี้จากมารซาตาน

 

การโจมตีทางฝ่ายวิญญาณเนื่องมาจากการเปิดประตู หรือตั้งฐานรากของแต่ละบุคคลซึ่งปล่อยให้มารฉวยโอกาส  ตัวอย่างเช่น บาปที่ไม่สำนึกผิด การดำเนินชีวิตที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้า หน้าซื่อใจคต เป็นต้น  สาวกของพระคริสต์สามารถตกอยู่ในหมวดหมู่นี้ได้

 

การโจมตีทางฝ่ายจิตวิญญาณนี้ สามารถสัมผัสได้โดยผู้ที่ศรัทธาอย่างแรงกล้าเช่นกัน 

 

ตัวอย่างการครอบงำของมาร: 

 

  1. ตัวอย่างการก่อกวนของมาร กษัตริย์ซาอูล- 1ซามูเอล 16:14-15, 18:10-11; 19:9-10  

 

  1. ความบกพร่องทางร่างกายทำให้เป็นใบ้, เป็นโรคลมบ้าหมู, ตาบอด, ตัวโก่งงอ เป็นต้น 

 

มัทธิว 9:32-33, 12:22, 17:18, 7:26-30, ลูกา 4:33-36; กิจการ 16:16-18 

 

  1. ตัวอย่างการครอบงำอย่างสุดโต่งของชายที่มีพยุหะแห่งมารซาตาน- มะระโก 5, มะระโก 9, 

 

ฝ่ายซาตานเข้าดลใจยูดาสที่เรียกว่าอิสคาริโอทที่นับเข้าในพวกสาวกสิบสองคน  ลูกา 22:3 

 

“เข้า” – ความคิดที่จะเข้าไปในจิตใจของบุคคลที่จะออกไปหรือเข้ามา; เข้าสู่; มนุษย์และสัตว์ เช่นเดียวกันกับเข้าไปในบ้านหรือเมือง สามารถหมายถึง อาหารที่เข้าไปในปาก ยังหมายถึงซาตานเข้าสู่ร่างกายของยูดาส ถ้าเรามองไปที่ชีวิตของยูดาส, เขาไม่เคยเป็นของพระเยซูนอกจากมาร  ในทำนองเดียวกัน เราสามารถเป็นคริสเตียน รับใช้พันธกิจหรือคริสตจักร แต่สิ่งที่เราเป็น จะเป็นตัวกำหนดว่าเราจะได้รับอิทธิพลหรือการครอบงำหรือไม่   

 

ตัวอย่างของมารที่ได้รับอิทธิพล  

 

มัทธิว 16:23 

 

พระองค์จึงหันพระพักตร์ตรัสกับเปโตรว่า “อ้ายซาตาน จงถอยไปข้างหลังเรา เจ้าเป็นเครื่องกีดขวางเรา เพราะเจ้ามิได้คิดตามพระดำริของพระเจ้า แต่ตามความคิดของมนุษย์”  

 

กุญแจสําคัญ: อะไรคือสิ่งที่เติมเต็มชีวิตของเรา? เต็มเปี่ยมไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์! 

 

เอเฟซัส 5:18  

 

และอย่าเมาเหล้าองุ่นซึ่งจะทำให้เสียคน แต่จงเปี่ยมด้วยพระวิญญาณ

 

การที่เต็มไปด้วยเจตนาชั่วร้ายของซาตานเป็นอย่างไร? 

 

แล้วเปโตรจึงกล่าวว่า “อานาเนียเอ๋ย เหตุใดซาตานจึงครอบงำใจของท่าน จนท่านมุสาต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์และเก็บเงินค่าที่ดินส่วนหนึ่งไว้เพื่อตัวท่านเอง? -กิจการ 5:3 

 

ปกป้องใจของเรา  ตรวจสอบหัวใจของเรา: 

 

ที่สำคัญที่สุด จงระแวดระวังใจของเจ้า

เพราะทุกสิ่งที่เจ้าทำล้วนไหลออกมาจากใจ  -สุภาษิต 4:23 

 

ฝ่ายผู้รับใช้ขององค์พระผู้เป็นเจ้าต้องไม่ทะเลาะวิวาท แต่เขาต้องสุภาพอ่อนโยนต่อทุกคน สามารถสอนผู้อื่นได้ ไม่เจ้าอารมณ์ 25เขาต้องชี้แจงอย่างสุภาพแก่บรรดาผู้ที่ต่อต้านเขาโดยหวังว่าพระเจ้าจะทรงให้คนเหล่านี้กลับใจเพื่อจะรู้ถึงความจริง 26และโดยหวังว่าคนเหล่านี้จะได้สติและหลุดพ้นจากกับดักของมารซึ่งได้จับพวกเขาไว้เป็นเชลยให้ทำตามความประสงค์ของมัน  -2 ทิโมธี 2:24-26  

 

การประยุกต์: 

 

รับใช้พระเจ้าไม่ใช่มาร  และเลือกเสริมสร้างซึ่งกันและกันเสมอ