Sermons by Patrick Lau

7 Items

Title: Christmas Reminders by Rev. Dr. Patrick Lau – 12th December 2021

by

Christmas is celebrated around the world with a happy mood. What is Christmas all about? Christmas is about Joy in Jesus. What does Christmas remind us of God is faithful as He fulfilled His Promise through Jesus Christ. Luke 2:9-11 And behold, an angel of the Lord stood before them, and the glory of the […]

หัวข้อ: เตือนความจําคริสต์มาส วิทยากร: คุณ เรฟ แพทริค เลา – 12th December 2021

by

คริสต์มาสมีการฉลองทั่วโลกด้วยอารมณ์ที่มีแต่ความสุข คริสต์มาสเกี่ยวกับอะไร คริสต์มาสเป็นเรื่องของความปีติในพระเยซู คริสต์มาสเตือนเราถึงอะไร พระเจ้าสัตย์ซื่อเมื่อพระองค์ทรงทำตามคำสัญญาของพระองค์ผ่านทางพระเยซูคริสต์ ลูกา 2:9-11 ทูตสวรรค์องค์หนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาปรากฏ และพระเกียรติสิริขององค์พระผู้เป็นเจ้าส่องล้อมรอบพวกเขาทำให้คนเหล่านั้นตกใจกลัวยิ่งนัก 10แต่ทูตนั้นกล่าวแก่พวกเขาว่า “อย่ากลัวเลย เรานำข่าวดีมา เป็นความเปรมปรีดิ์ใหญ่หลวงสำหรับคนทั้งปวง 11ในวันนี้ที่เมืองของดาวิดองค์พระผู้ช่วยให้รอดได้มาบังเกิดเพื่อท่าน พระองค์คือพระคริสต์ ผู้ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า อิสยาห์ 7:14 ฉะนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าเองจะประทานหมายสำคัญแก่ท่าน คือหญิงพรหมจารีคนหนึ่งจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชาย และจะเรียกบุตรนั้นว่าอิมมานูเอล อิสยาห์ 9:6-7 ด้วยว่ามีเด็กคนหนึ่งเกิดมาเพื่อเรา มีบุตรชายคนหนึ่งที่ประทานแก่เรา และการปกครองจะอยู่บนบ่าของเขา และเขาจะได้รับการขนานนามว่า “ที่ปรึกษามหัศจรรย์ พระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ พระบิดานิรันดร์ องค์สันติราช” 7การปกครองอย่างสันติของบุคคลนั้น จะรุ่งเรืองขึ้นไม่สิ้นสุด พระองค์จะทรงครอบครองเหนือบัลลังก์ และอาณาจักรของดาวิด ทรงสถาปนาและผดุงอาณาจักรนั้นไว้ ด้วยความยุติธรรมและความชอบธรรม ตั้งแต่เวลานั้นตราบนิรันดร์ พระยาห์เวห์ผู้ทรงฤทธิ์ทรงกระตือรือร้น ที่จะกระทำการนี้ให้สำเร็จ อิสยาห์ 55:11 ถ้อยคำที่ออกจากปากของเราก็เป็นเช่นนั้น มันจะไม่กลับคืนมายังเราโดยเปล่าประโยชน์ แต่จะสัมฤทธิ์ผลตามที่เราปรารถนา และสำเร็จตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้ บางทีพวกเราบางคนอาจกำลังรอให้พระเจ้าทำตามพระสัญญาหรือคำพยากรณ์ที่พูดถึงคุณ พระเจ้าสัตย์ซื่อเสมอและพระวจนะของพระองค์จะเกิดขึ้นเสมอ พระเจ้าทรงมีไหวพริบ สดุดี 50:9-12 เราไม่ได้ต้องการวัวหนุ่มจากโรงวัวของเจ้า หรือแพะจากคอกของเจ้า 10เพราะสัตว์ทุกชนิดในป่าเป็นของเรา รวมทั้งสัตว์เลี้ยงบนเนินเขานับพัน […]

หัวข้อ: หลักประกันความมั่นใจในเวลาที่ไม่แน่นอน(สดุดี 139) โดย ศิษยาภิบาล แพทริค เลา 17.10.2021

by

ผมไม่ได้ขายประกัน แต่เป็นหลักประกันของพระเจ้าในช่วงความไม่แน่นอน เรายังคงอยู่ท่ามกลางโรคระบาดและเราไม่แน่ใจเกี่ยวกับอนาคต จะเกิดอะไรขึ้นกับงานของผม  ครอบครัวของผม เมื่อเราตรวจสอบสดุดีบทที่ 139 เราจะเห็นหลักประกันความแน่นอนของพระเจ้าสําหรับเราท่ามกลางความไม่แน่นอน   สดุดี 139:1-4    ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ได้ทรงตรวจตราจิตใจของข้าพระองค์ และพระองค์ทรงรู้จักข้าพระองค์ 2พระองค์ทรงทราบเมื่อข้าพระองค์นั่งลงและลุกขึ้น พระองค์ทรงประจักษ์ความคิดของข้าพระองค์แต่ไกล 3พระองค์ทรงหยั่งรู้วิถีทางและการหยุดพักของข้าพระองค์ พระองค์ทรงคุ้นเคยกับทางทั้งสิ้นของข้าพระองค์ 4ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ก่อนที่ข้าพระองค์จะเอ่ยปาก พระองค์ก็ทรงทราบความทั้งสิ้นแล้ว    สิ่งแรกที่เมื่อเราอ่านในสดุดี 139 เราได้เรียนรู้ว่าพระเจ้าทรงรู้และเข้าใจเราดีที่สุดไ ม่เหมือนใครในโลกนี้   พวกเขาบอกเราในการให้คำปรึกษาอย่าบอกใครว่าคุณเข้าใจบุคคลนั้น แต่พระเจ้าทรงตรัสว่าพระองค์เข้าใจคุณ นี่คือความมั่นใจคำรับรองจากพระผู้เป็นเจ้าดังที่พระองค์ทรงเข้าใจเราเมื่อพระองค์ทรงสร้างเรา พระเยซูทรงดํารงอยู่ในฐานะมนุษย์และพระองค์ทรงเข้าใจอย่างแน่นอนว่าการเป็นมนุษย์เป็นอย่างไร    อีกหนึ่งความมั่นใจที่เรารวบรวมจากสดุดี 139 ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเรา สดุดี 139:7-10:  ข้าพระองค์จะไปที่ไหนให้พ้นจากพระวิญญาณของพระองค์ได้? ข้าพระองค์จะหนีไปที่ไหนให้พ้นจากพระพักตร์ของพระองค์? 8หากข้าพระองค์ขึ้นไปยังสวรรค์ พระองค์ประทับอยู่ที่นั่น หากข้าพระองค์นอนลงในแดนมรณา พระองค์ก็ประทับที่นั่น 9หากข้าพระองค์บินไปด้วยปีกแห่งรุ่งอรุณ หากข้าพระองค์ไปอยู่ที่มหาสมุทรสุดไกลโพ้น10แม้แต่ที่นั่น พระหัตถ์ของพระองค์ก็จะทรงนำข้าพระองค์ พระหัตถ์ขวาของพระองค์ก็จะยึดข้าพระองค์ไว้มั่น   พระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเราแม้ในยามมืดมิด ท่ามกลางความไม่แน่นอน สดุดี 139:10-12  หากข้าพระองค์กล่าวว่า “แน่นอน ความมืดจะบังเราไว้ และความสว่างจะกลายเป็นค่ำคืนรอบตัวเรา” […]

Jesus is coming soon by Re. Dr. Patrick Lau (12th August 2018)

by

Jesus repeated the phrase “I come quickly” three times in Rev 22 Rev 22:7 “Behold, I am coming quickly! Blessed is he who keeps the words of the prophecy of this book.” Rev 22:12“And behold, I am coming quickly, and My reward is with Me, to give to every one according to his work. Rev […]

Forgiveness – The key to Freedom by Rev. Dr. Patrick Lau (4th Feb 2018)

by

Forgiveness is the key to freedom and there are three areas to consider: 1. Receiving God’s forgiveness 1 John 1:9 If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. God wants to forgive us, cleanse us, set us free but we need to recognize our […]

Trusting God in trying time

by

Teachings by Rev. Dr. Patrick Lau  Scripture: Psalm 71:1-6 The life of king David has always not been easy, yet through it all, as he obeyed the Lord and keeping his integrity and humility, he was able to fulfilled the will of God and served his generation. In Psalm 23, David declared that God the […]