Sermons by David Chan

1 Item

หัวข้อ: หน้ากากที่เราใส่ ดย คุณเดวิด ชาน 12.9.21

by

ความหน้าซื่อใจคดเริ่มต้นอย่างไร? กลับไปที่ หนังสือปฐมกาล: เราสวมมงกุฎด้วยอะไร? ปฐมกาล 2:25 ชายนั้นกับภรรยาต่างเปลือยกายอยู่ และพวกเขาไม่รู้สึกละอายเลย …. (ฮีบรู 2:7) พระองค์ทรงสร้างเขาให้ต่ำกว่าทูตสวรรค์เพียงเล็กน้อย พระองค์ทรงสวมมงกุฎแห่งศักดิ์ศรีและเกียรติให้แก่เขา. ทว่าพระองค์สวมมงกุฏให้กับเราด้วยสง่าราศี (คุณค่า) (น้ำหนัก ความสว่าง เปล่งประกาย) และเกียรติยศ มนุษย์ยุคแรกถูกปกคลุมด้วยสง่าราศี (คุณค่า) พวกเขาเปลือยเปล่า (โปร่งใส)อยู่กับพระเจ้า ต่อกันและกันและแม้กระทั่งตัวเอง ชื่อคริสตจักรของคุณ “เชคินาห์” เตือนใจผม = ที่อยู่อาศัยหรือตั้งถิ่นฐานอันศักดิ์สิทธิ์ การทรงสถิตของพระเจ้า (สง่าราศีของพระองค์, คุณค่า) พลับพลารักษาการประทับทรงสถิตของพระเจ้า ขณะที่พวกเขาเดินทาง (อพยพ 40:38) พระเยซูทรงประทับอยู่กับเรา (ยอห์น1:4) เราคือพลับพลาใหม่ (1 โครินธ์ 3:16) ย้อนกลับไปการประทับของพระเจ้าอยู่กับชาวอิสราเอลในรูปแบบของพลับพลา พระเยซูทรงอยู่กับเรา (พระเยซูทรงเป็นพระวจนะและอยู่กับเรา) ตอนนี้เราเป็นพลับพลาใหม่ มองว่าเราเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เราสูญเสียอะไรไป? ปฐมกาล 3:7-10 7แล้วเขาทั้งสองก็ตาสว่าง และตระหนักว่าตนเองเปลือยกายอยู่ จึงเอาใบมะเดื่อมาเย็บเป็นเครื่องปกปิดร่างกาย 8เย็นวันนั้นเขาทั้งสองได้ยินเสียงพระเจ้าพระยาห์เวห์ทรงดำเนินอยู่ในสวน จึงหลบซ่อนตัวอยู่ในพุ่มไม้ให้พ้นจากพระองค์ […]