Recap:

1st session of Holy Spirit series: The Person of the Holy Spirit Key verse: 2 Corinthians 13:14 (NKJV)

 

Big idea: Pray to the Father, in the Name of Jesus with the anointing of the Holy Spirit

 

2nd Session: The presence of the Holy Spirit

 

Big idea: Believe God in our prayers and do what the Holy Spirit says.

 

3rd session: The prayer of the Holy Spirit

 

Big idea: Partner with the Holy Spirit by standing in agreement with Him and receive, take hold, grab hold the help from the Holy Spirit.

 

4th Session: The prophetic of the Holy Spirit

 

Big idea: Lets us earnest seek the prophetic gift for the edification of the church.

สรุป

 

ตอนที่เรื่องราวของพระวิญญาณบริสุทธิ์  ข้อสำคัญของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 2โครินธ์ 13:14

 

ใจความสำคัญ  คือการอธิษฐานต่อพระบิดาในนามของพระเยซูด้วยการเจิมของพระวิญญาณบริสุทธิ์

 

ตอนที่2   การทรงสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์

ใจความสำคัญ  คือการเชื่อพระเจ้าในคำอธิษฐานของเราและทำตามที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัส

 

ตอนที่การอธิษฐานของพระวิญญาณบริสุทธิ์

ใจความสำคัญ  คือการร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยยืนหยัดในข้อตกลงกับพระองค์และจงยึดความช่วยเหลือจากพระวิญญาณบริสุทธิ์

 

ตอนที่คำพยากรณ์ของพระวิญญาณบริสุทธิ์

 

ใจความสำคัญ  คือการช่วยให้เราแสวงหาของประทานแห่งการเผยพระวจนะเพื่อการจรรโลงใจคริสตจักร

 

Final session on Holy Spirit: The Power of the Holy Spirit.

Big idea: Seek the anointing of the Holy Spirit

We all need to the Holy Spirit to help us our walk our God. He is not a guest but God in your life.

 

Romans 7:15-20 -Talks about his struggle with sin as in his flesh he does not do anything good.

 

Rom 7:24 (NKJV) O wretched man that I am! Who will deliver me from this body of death.

 

Romans 7:25 (NJKV) I thank God-through Jesus Christ our Lord! So then, with the mind I myself serve the law of God but with the flesh of the law of sin.

 

Do you want to walk in freedom (from our life of sin). The answer lies in the power of the Holy Spirit. Our flesh is too weak as it wars against the Word of God. We need the empowerment of the Holy Spirit.

 

Ephesians 3:14-21- We were to be filled with the fullness of God and God will work in us.

 

ตอนสุดท้ายเกี่ยวกับพระวิญญาณบริสุทธิ์:  ฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์

 

ใจความสำคัญ  คือการแสวงหาการเจิมของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เราทุกคนต้องขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อช่วยให้เราดำเนินตามพระเจ้าของเรา พระองค์ไม่ใช่แขกรับเชิญ แต่เป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณ

 

โรม 7: 15-20  พูดถึงการต่อสู้กับความบาปเหมือนกับในเนื้อหนังของเขา เขาไม่ได้ทำความดีอะไรเลย

 

โรม 7:24  โอ ข้าพเจ้าเป็นคนที่น่าสมเพชอะไรเช่นนี้ ใครจะช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากร่างกายแห่งความตายนี้ได้

 

โรม 7:25  ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้า โดยทางพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา ฉะนั้นทางด้านจิตใจข้าพเจ้ารับใช้พระราชบัญญัติของพระเจ้า แต่ด้านฝ่ายเนื้อหนังข้าพเจ้ารับใช้กฎแห่งบาป

 

คุณต้องการที่จะเดินในอิสรภาพ (จากชีวิตแห่งความบาปของเรา)  คำตอบอยู่ในอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เนื้อหนังของเราอ่อนแอเกินไปเมื่อทำสงครามกับพระวจนะของพระเจ้า เราจำเป็นต้องเสริมพลังเพิ่มขีดความสามารถของพระวิญญาณบริสุทธิ์

 

เอเฟซัส 3:14-21- เราต้องเต็มไปด้วยความบริบูรณ์ของพระเจ้าและพระเจ้าจะทำงานในเรา

Point 1: Honesty not Hypocrisy

 

In Acts 3, Peter heals a lame beggar at the temple gate. Peter was filled with the Holy Spirit and started to preach about Jesus. This anger the religious leaders. The priest, the captain of the temple and the Sadducees captured Peter and his friends. Those who heard Peter’s preaching, believed in Jesus.

These priests and teachers of the law are supposed to be very religious and know the bible very well. But Jesus called these people “Hypocrites”. (matthew 23:13-15; 23-29 etc)

 

The word “Hypocrite” (a Greek word) refers to an actor. Or one who wear a mask or pretender. A hypocrite quenches the Holy Spirit. Jesus loves people who are honest.

 

Luke 18:9-14- Prayer of a religious leader and a sinner (tax collecter). The religious leader was proud and thinks that he is righteous. The sinner humbled himself and came honestly to God asking for forgiveness.

 

Jesus’s reply:

 

14 “I tell you that this man, rather than the other, went home justified before God. For all those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted.”(Luke 18:14)

 

ข้อที่1  ความซื่อสัตย์ไม่ใช่ความหน้าซื่อใจคด

 

ในกิจการ บทที่ 3 เปโตรรักษาคนขอทานที่เป็นง่อยที่ประตูพระวิหาร เปโตรเต็มไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และเริ่มเทศนาเกี่ยวกับพระเยซู เช่นนี้จึงทำให้ผู้นำศาสนาโกรธ ปุโรหิต, นายทหารรักษาพระวิหาร และสะดูสี จับเปโตรและเพื่อนๆของเขา บรรดาผู้ที่ได้ยินพระธรมเทศนาของเปโตรที่เชื่อในพระเยซู ซึ่งเหล่าปุโรหิต และครูสอนกฏหมายเหล่านี้ ควรที่จะเป็นผู้เคร่งศาสนาและรู้จักพระคัมภีร์เป็นอย่างดี แต่พระเยซูเรียกคนเหล่านี้ว่า “ คนหน้าซื่อใจคด”  (มัทธิว 23: 13-15; 23-29 ฯลฯ )

 

คำว่า “ Hypocrite” (คำในภาษากรีก) หมายถึงนักแสดง หรือคนที่สวมหน้ากากหรือคนเสแสร้ง คนหน้าซื่อใจคดดับพระวิญญาณบริสุทธิ์  แต่พระเยซูทรงรักคนที่ซื่อสัตย์.

 

ลูกา 18: 9-14  คำอธิษฐานของผู้นำศาสนาและคนบาป (คนเก็บภาษีผู้นำศาสนารู้สึกภาคภูมิใจและคิดว่าตนเป็นคนชอบธรรม  ส่วนคนบาปถ่อมตัวลงและมาหาพระเจ้าอย่างจริงใจเพื่อขอการให้อภัย

 

คำตอบของพระเยซู:

 

เราบอกท่านทั้งหลายว่า คนนี้แหละเมื่อกลับลงไปยังบ้านของตนก็นับว่าชอบธรรมยิ่งกว่าอีกคนหนึ่งนั้น เพราะว่าทุกคนที่ยกตัวขึ้นจะต้องถูกเหยียดลง แต่ทุกคนที่ได้ถ่อมตัวลงจะต้องถูกยกขึ้น

ลูกา 18:14

Point 2: Hang out with the Holy Spirit

 

The people we hang out the most will have most influence on you.

 

Acts 4:7-13 -Peter was filled with the Holy Spirit when he was asked by whose name he has done the miracles and preached the word. Everyone saw that Peter spoke very well yet he was uneducated and realized he hung out with Jesus. Hanging out with the Holy Spirit will make you more and more like Jesus.

 

2 Peter 1:2-3 (NKJV) – Grace and peace be multiplied to you in the knowledge of God and of Jesus our Lord, 3 as His divine power has given to us all things that pertain to life and godliness, through the knowledge of Him who called us by glory and virtue

 

Seek the anointing the Holy Spirit by hanging out with the Holy Spirit.

 

ข้อที่การใช้เวลากับพระวิญญาณบริสุทธิ์

 

คนที่เราใช้เวลาด้วยมากที่สุด ก็จะมีอิทธิพลกับคุณมากที่สุด

 

กิจการ 4:7-13  เปโตรเต็มไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อเขาถูกถามถึงชื่อที่เขาทำปาฏิหาริย์และเทศนาพระวจนะ ทุกคนเห็นว่าเปโตรพูดได้ดีมาก แต่เขายังไม่ได้รับการศึกษาและตระหนักว่าเขาได้ใช้เวลาอยู่กับพระเยซู การอยู่กับพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทำให้คุณเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นเรื่อย ๆ

 

2 เปโตร 1:2-3  “ขอพระคุณและสันติสุขจงเพิ่มพูนแก่ท่านทั้งหลาย โดยรู้จักพระเจ้าและพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา ด้วยเห็นแล้วว่าฤทธิ์เดชอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ ได้ให้สิ่งสารพัดแก่เราที่จะให้มีชีวิตและทางที่เป็นอย่างพระเจ้า โดยรู้จักพระองค์ผู้ได้ทรงเรียกเราให้ถึงสง่าราศีและคุณธรรม”

 

แสวงหาการเจิมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยการใช้เวลาอยู่กับพระวิญญาณบริสุทธิ์

Point 3: Hunger for the baptism of the Holy Spirit

 

Acts 1:8; Acts 2:1-4, Acts 4 (Talks about the baptism of the Holy Spirit) When the disciples were baptized with the Holy Spirit, they were able to perform miracle signs, speak in different languages (tongues) and sharing the word of God in power.

 

Acts 4:23-31(NKJV)

 

“Lord, You are God, who made heaven and earth and the sea, and all that is in them, 25 who [c]by the mouth of Your servant David have said:

 

‘Why did the nations rage,

And the people plot vain things?

26 The kings of the earth took their stand,

And the rulers were gathered together

Against the Lord and against His Christ.’

 

27 “For truly against Your holy Servant Jesus, whom You anointed, both Herod and Pontius Pilate, with the Gentiles and the people of Israel, were gathered together 28 to do whatever Your hand and Your purpose determined before to be done. 29 Now, Lord, look on their threats, and grant to Your servants that with all boldness they may speak Your word, 30 by stretching out Your hand to heal, and that signs and wonders may be done through the name of Your holy Servant Jesus.”

 

31 And when they had prayed, the place where they were assembled together was shaken; and they were all filled with the Holy Spirit, and they spoke the word of God with boldness.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Story about Israel trip (in December 2019)

I remembered when I was Israel, the thunderstorm came. We could feel the cold wind and rain but we were still taking picture of each other. We took a peak at the sea and we were amazed by the strength of the sea and waves. The powerful wind pushed back the waves. We can feel droplets of water splashing on us. If we walk towards into the sea, we then truly experience the power of the waves and the wind. As long as we are not dwelling in the midst of God’s presence, we will not able to encounter the power of God. Let us hunger the baptism of the Holy Spirit

ข้อที่3:  ความหิวกระหายในการรับบัพติศมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์

 

กิจการ 1: 8,  กิจการ 2: 1-4 กิจการ 4 (พูดถึงการบัพติศมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์)  เมื่อเหล่าสาวกได้รับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ พวกเขาสามารถแสดงการอัศจรรย์คือการพูดภาษาที่แตกต่างกัน  (ภาษาต่างๆ)   และแบ่งปันพระวจนะของพระเจ้าด้วยฤทธิ์อำนาจ

 

กิจการ 4: 23-31

 

“เมื่อเขาทั้งหลายได้ฟังจึงพร้อมใจกันเปล่งเสียงทูลพระเจ้าว่า “พระองค์เจ้าข้า ผู้เป็นพระเจ้าซึ่งได้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์ แผ่นดินโลก ทะเล และสรรพสิ่งที่มีอยู่ในที่เหล่านั้น 25พระองค์ตรัสโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ผ่านปากผู้รับใช้ของพระองค์ คือดาวิดบรรพบุรุษของเราว่า  เหตุใดประชาชาติทั้งหลายจึงลุกฮือ ชนชาติต่างๆ จะวางแผนให้ป่วยการไปทำไม?  26บรรดากษัตริย์แห่งแผ่นดินโลกตั้งตนเองขึ้น และนักปกครองชุมนุมกันต่อสู้องค์พระผู้เป็นเจ้าและพระคริสต์ของพระองค์

 

27ความจริงทั้งเฮโรดและปอนทิอัสปีลาต กับพวกต่างประเทศ และชนชาติอิสราเอลได้ชุมนุมกันต่อสู้พระเยซูพระบุตรผู้บริสุทธิ์ของพระองค์ ซึ่งทรงเจิมไว้แล้ว 28ให้กระทำสิ่งสารพัดตามที่พระหัตถ์ และพระดำริของพระองค์ได้กำหนดตั้งแต่ก่อนมาแล้วให้เกิดขึ้น 29บัดนี้พระองค์เจ้าข้า ขอโปรดทอดพระเนตรการขู่ของเขา และโปรดประทานให้ผู้รับใช้ของพระองค์กล่าวถ้อยคำของพระองค์ด้วยใจกล้า 30เมื่อพระองค์ได้ทรงเหยียดพระหัตถ์ของพระองค์ออกรักษาโรคให้หาย และได้โปรดให้หมายสำคัญกับการมหัศจรรย์บังเกิดขึ้น โดยพระนามแห่งพระเยซูพระบุตรผู้บริสุทธิ์ของพระองค์

31หลังจากพวกเขาอธิษฐานจบสถานที่ซึ่งพวกเขาประชุมกันอยู่นั้นก็สะเทือนสะท้านและพวกเขาล้วนเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และกล่าวพระวจนะของพระเจ้าด้วยใจกล้า

 

เรื่องราวเกี่ยวกับทริปอิสราเอล (ในเดือนธันวาคม 2019)

ฉันจำได้ว่าตอนที่ฉันไปอยู่ในอิสราเอล ได้เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง พวกเราต่างก็ได้สัมผัสถึงลมหนาวและสายฝน แต่พวกเราก็ยังถ่ายรูปกันอยู่  พวกเรามองไปที่ทะเล และเราต่างก็อัศจรรย์ใจกับความแรงของทะเลและคลื่น ลมที่แรงได้ซัดคลื่นกลับ เรารู้สึกได้ถึงละอองน้ำที่สาดใส่เรา  หากเราเดินลงไปในทะเลเราจะได้สัมผัสกับพลังของคลื่นและลมอย่างแท้จริง และตราบใดที่เราไม่ได้อาศัยอยู่ท่ามกลางการทรงสถิตของพระเจ้า เราก็จะไม่สามารถเผชิญหน้ากับฤทธิ์เดชของพระเจ้าได้  ให้เราหิวกระหายบัพติศมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์.