ท่องเที่ยว

อัครสาวกยอห์นได้รับการเผยจากพระเยซูในเกาะปัทมอส

เกาะปัทมอสเป็นเกาะภูเขาไฟซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 34 ตารางกิโลเมตรและประกอบด้วยเกาะเล็กๆ เกาะนี้เชื่อมต่อกันด้วยดินแดนสองแถบที่เรียกว่าคอคอด มันมีรูปร่างเหมือนม้าน้ํา เพลิดเพลินกับ 4 ฤดูกาล ไม่ไกลจากเกาะ ปัทมอส เป็นประเทศตุรกี อัครสาวกยอห์นถูกเนรเทศเข้าไปที่เกาะปัทมอส

ใครคืออัครสาวกยอห์น ใน มาระโก 10:35, ลูกา 5:10 >เขาเป็นชาวประมงอายุน้อยที่สุดและเป็นพี่ชายของยากอบ จดหมาย 1,2,3 ยอห์น วิวรณ์ และข่าวประเสริฐของยอห์นเขียนโดยยอห์น การนมัสการจักรพรรดิเป็นเรื่องปกติธรรมดาและจักรพรรดิโดมิเตียประกาศตัวว่าตนเองเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระเจ้า เขาข่มเหงคริสเตียนจำนวนมาก ในช่วงปีที่ 14 ของจักรพรรดิโดมิเชียนจอห์นถูกเนรเทศ

หมู่บ้านสกาลาเป็นท่าเรือหลักของเกาะ หมู่บ้านโชราอยู่ใกล้ท่าเรือและเป็นสถานที่ที่สวยงาม อารามหลักของเซนต์จอห์นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลักของเกาะ ดูเหมือนเป็นป้อมปราการและมีห้องสมุดที่มีต้นฉบับมากมายเช่นข่าวประเสริฐของมาระโก หลายคนเชื่อว่าอัครสาวกยอห์นได้รับนิมิตจากถ้ำApocalypse

วิวรณ์ 1:1-3

วิวรณ์ของพระเยซูคริสต์ซึ่งพระเจ้าได้ทรงประทานแก่พระองค์ เพื่อชี้แจงให้ผู้รับใช้ทั้งหลายของพระองค์รู้ถึงสิ่งที่จะต้องอุบัติขึ้นในไม่ช้า และพระองค์ได้ทรงใช้ทูตสวรรค์ของพระองค์ไปสำแดงแก่ยอห์นผู้รับใช้ของพระองค์ 2ยอห์นเป็นพยานฝ่ายพระวจนะของพระเจ้า และเป็นพยานฝ่ายคำพยานของพระเยซูคริสต์ และเป็นพยานในเหตุการณ์ทั้งสิ้นซึ่งท่านได้เห็นนั้น 3ขอความสุขจงมีแก่บรรดาผู้อ่านและผู้ฟังคำพยากรณ์เหล่านี้ และถือรักษาข้อความที่เขียนไว้ในคำพยากรณ์นี้ เพราะว่าเวลานั้นใกล้เข้ามาแล้ว

ที่ถ้ำมีภาพแสดงของยอห์นกำลังเขียนหนังสือวิวรณ์และส่งต่อให้โพรคอรัสซึ่งเชื่อว่าเป็น 1 ใน 7 อัคนายกที่กล่าวถึง ภายในถ้ำมีโคมไฟทั้งหมด 7 ดวง และโคมไฟที่ใหญ่ที่สุดที่มีหินด้านล่างเชื่อว่าเป็นที่ที่ยอห์นพักผ่อน เมื่อยอห์นได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้า หินด้านบนก็ทะลักออกเป็นสามรอยแยกซึ่งกล่าวกันว่าเพื่อถวายพระตรีเอกานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์

ข้าพเจ้า ยอห์น พี่น้องของท่านทั้งหลาย ผู้เป็นเพื่อนร่วมการยากลำบาก และร่วมราชอาณาจักร และร่วมความอดทนของพระเยซูคริสต์ ข้าพเจ้าจึงได้มาอยู่ที่เกาะปัทมอส เนื่องด้วยพระวจนะของพระเจ้า และเนื่องด้วยคำพยานของพระเยซูคริสต์ 10พระวิญญาณได้ทรงดลใจข้าพเจ้าในวันขององค์พระผู้เป็นเจ้า และข้าพเจ้าได้ยินพระสุรเสียงดังมาจากเบื้องหลังข้าพเจ้าดุจเสียงแตร 11ตรัสว่า “เราเป็นอัลฟาและโอเมกา เป็นเบื้องต้นและเป็นเบื้องปลาย และสิ่งซึ่งท่านได้เห็นจงเขียนไว้ในหนังสือ และฝากไปให้คริสตจักรทั้งเจ็ดที่อยู่ในแคว้นเอเชีย คือคริสตจักรที่เมืองเอเฟซัส เมืองสเมอร์นา เมืองเปอร์กามัม เมืองธิยาทิรา เมืองซาร์ดิส เมืองฟีลาเดลเฟีย และเมืองเลาดีเซีย”  1วิวรณ์ 1:9-11

อะไรคือความสัมพันธ์ของคริสตจักรทั้ง 7 กับเราในวันนี้

ในตามระบบเทววิทยา การศึกษาเวลาสิ้นสุด ตีความยุคต่างๆ 7 ยุคตั้งแต่สมัยอัครสาวกเริ่มตั้งแต่ ค.ศ. 30 จนถึงทุกวันนี้ สําหรับคริสตจักรในสามแห่งแรกพระเยซูไม่ได้กล่าวถึงการกลับมาของพระองค์ ไปที่คริสตจักรที่สี่ธิยาทิรา พระเยซูตรัสว่า “จงยึดไว้ให้มั่นจนกว่าเราจะมา” วิวรณ์ 2:25 ถึงคริสตจักรที่ห้าซาร์ดิส: “เจ้าไม่รู้ว่าเราจะมาหาเจ้าเวลาใด”- วิวรณ์ 3:3 ถึงคริสตจักรที่หก พระองค์ตรัสว่า “ดูเถิด เราจะมาโดยเร็ว”  ถึงคริสตจักรที่เจ็ด เลาดีเซีย: “ดูเถิด เรายืนเคาะอยู่ที่ประตู” (วิวรณ์ 3:20) นี่ดูเหมือนบ่งบอกว่าคริสตจักรทั้ง 7 แห่งเป็นตัวแทนของยุคต่างๆ

ประมาณปี ค.ศ. 31-100 คริสตจักรมีความกังวลเกี่ยวกับการจัดระบบและหลักคำสอนและกลายเป็นสิ่งที่ชอบด้วยกฎหมาย ประมาณปี ค.ศ. 100-313 สเมอร์นาอยู่ในช่วงเวลาของการกดขี่ข่มเหงผู้ที่ติดตามพระคริสต์หลายคนถูกสังหาร ค.ศ. 313-538 – เปอร์กามอสเป็นช่วงที่จักรพรรดิคอนสแตนตินกลับใจใหม่ และในรัชสมัยของพระองค์ พระองค์ทรงผสมผสานการปฏิบัติของคริสตจักรกับการปฏิบัติทางโลก ยุคธิยาทิราเป็นช่วงเวลาที่คริสตจักรตกต่ำลง สอดคล้องกับงานของปีศาจและคริสตจักรปฏิเสธกฎของพระเจ้า ซาร์ดิส: หมายถึงโบสถ์ที่ตายแล้ว / โบสถ์ที่หลับใหล เป็นยุคของการปฏิรูปที่สิ่งต่าง ๆ ดูเหมือนมีชีวิต แต่จริงๆ แล้วภายในนั้นตายไปแล้ว ฟิลาเดลเฟียหมายถึงช่วงเวลาที่ภารกิจมีชีวิตชีวาและถูกส่งออกไปทั่วโลก เลาดีเซีย: แสดงถึงความเห็นแก่ตัวในยุคปัจจุบันของเรา การแสวงหาตนเองและความรู้สึกอุ่น

บางคนบอกว่าคริสตจักรประเภทนี้สามารถเป็นตัวแทนของคริสตจักรบางแห่งข้างต้น ประเด็นหลักคือการตื่นตัวและสะท้อนให้เห็นว่า “ศาสนจักร” ใดที่คุณเกี่ยวข้องและคุณจะใส่ใจกับพระวจนะและกลับใจของพระเจ้าได้อย่างไร

เทศนา

เกาะปัทมอสเป็นสถานที่ที่สวยงามในขณะนี้ แต่สมัยก่อนเป็นที่สำหรับนักโทษและเราไม่ต้องการที่จะอยู่ที่นั่น วันนี้ผมอยากจะถามคุณว่า: วันนี้คุณอยู่ที่ไหน ฝ่ายจิตวิญญาณ วันนี้คุณอยู่ที่ไหน?

ดังนั้นยังตั้งอยู่สามสิ่ง คือความเชื่อ ความหวังใจ ความรัก แต่ความรักใหญ่ที่สุด -1 โครินธ์ 13:13

ฉันอยากจะอยู่กับ คุณไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนในวันนี้ หรือสถานการณ์ที่คุณกําลังเผชิญอยู่จงเลือกความรัก อัครสาวกยอห์นเป็นอัครสาวกที่เตือนเราเกี่ยวกับความรักในพระกิตติคุณและจดหมายของเขา จอห์นไม่ใช่คนแบบนั้นในตอนแรก เขาเป็นคนพิเศษเมื่อพระเยซูทรงพูดถึงยอห์นเสมอ และทรงอยู่ที่นั่นในโอกาสสำคัญๆ มากมาย  คุณรู้หรือไม่ว่าในอดีตยอห์นถูกเรียกว่าเป็นบุตรแห่งฟ้าร้อง (ลูกา 9:51-56) ทําไม ใน ลูกา 9:54 ยากอบและยอห์นเห็นว่าชาวสะมาเรียไม่ต้อนรับพระเยซู พวกเขาต้องการสั่งไฟให้เผาชาวสะมาเรีย  เขารู้ว่าพระเยซูทรงรักเขาอย่างสุดซึ้งแม้ว่าพระองค์จะตรัสตำหนิพวกเขา พวกเขาอยากนั่งข้างพระเยซูในสวรรค์ด้วย  เมื่อยอห์นเติบโตขึ้นในพระเยซูมากขึ้นเรื่อยๆ ยอห์นก็เริ่มลดลงและพระเยซูก็เริ่มเพิ่มขึ้น พระองค์ต้องทรงยิ่งใหญ่ขึ้น “แต่ข้าพเจ้าต้องด้อยลง”

จำไว้ว่าแม้ว่าสถานการณ์ในที่ที่เราอยู่อาจไม่เอื้ออำนวย แต่สิ่งที่เราทำและเราเป็นใครในสถานการณ์นั้นที่สำคัญที่สุด  ไม่ว่าวันนี้คุณอยู่ที่ไหน เลือกความรัก อย่างไร?

มาระโก 12:30 และพวกท่านจงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าของท่าน ด้วยสุดจิตสุดใจของท่าน ด้วยสิ้นสุดความคิด และด้วยสิ้นสุดกำลังของท่าน’ นี่เป็นพระบัญญัติที่เป็นเอกเป็นใหญ่ 31และพระบัญญัติที่สองนั้นก็เป็นเช่นกันคือ ‘จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง’ ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย นั่นคือเหตุผลที่เราต้องการพระวิญญาณบริสุทธิ์  ยอห์นถูกเนรเทศไปที่เกาะปัทมอสและรอการเสด็จกลับมาของพระคริสต์เป็นเวลาเกือบ 60 ปี  ความหวังทั้งหมดคือการเสด็จกลับมาของพระเยซูในขณะที่พระองค์ทรงทนทุกข์มากมายจากการกดขี่ข่มเหง เขาเป็นอัครสาวกคนเดียวที่ยังคงเหลืออยู่

ภัยพิบัติอะไรมากที่สุดในชีวิตของเรา? ความท้อแท้ ความไม่พอใจ การหลอกลวง ….บิลลี เกรแฮมกล่าวว่า “เมื่อเรามาถึงจุดจบของตัวเราเอง เราก็มาถึงจุดเริ่มต้นของพระเจ้า” เราสามารถพักผ่อนในความรักของพระคริสต์และยอมจำนนต่อพระองค์

เมื่อพระสุรเสียงของพระเจ้าทำลายความเงียบในการถูกเนรเทศ ยอห์นก็กลัวและเขาก็ล้มลง เขาได้ยินพระเยซูทรงรับรองเขาไม่ให้กลัว ให้พระสุรเสียงอันแผ่วเบาของพระองค์พูดกับคุณ เราจะได้ยินจากพระเจ้าได้อย่างไร แสวงหาและเผชิญหน้ากับพระเจ้า มันเป็นมากกว่าประสบการณ์ ใช้เวลาในการแสวงหาพระองค์ ใคร่ครวญพระคำ อ่านพระวจนะของพระองค์ และฟังพระองค์ วิวรณ์ 1:8 พระเจ้าผู้เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า “เราเป็นอัลฟาและโอเมกา ผู้ดำรงอยู่ในปัจจุบันและดำรงอยู่ในอดีตและจะเสด็จมา เราคือองค์ทรงฤทธิ์”   วิวรณ์ 1:17-18  “อย่ากลัวเลย เราเป็นเบื้องต้นและเบื้องปลาย 18เราเป็นองค์ผู้ดำรงชีวิตอยู่ เราตายแล้ว และดูเถิดเรายังมีชีวิตอยู่สืบๆ ไปเป็นนิตย์! และเราถือกุญแจแห่งความตายและแดนมรณา

ทำไมพระเจ้าทำซ้ำถึง3ครั้ง พระเจ้าต้องการเตือนยอห์นว่าพระองค์ทรงควบคุม ยอห์นควรวางความหวังไว้ที่พระเจ้า  โรม 5:5 และความหวังไม่ทำให้เราผิดหวัง เพราะพระเจ้าทรงเทความรักของพระองค์เข้ามาในจิตใจของเราโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ซึ่งพระเจ้าได้ประทานแก่เรา

พระเจ้ารักเราและความรักของพระองค์อยู่ในหัวใจของเรา  ผมอธิษฐานว่าเมื่อเราระลึกถึงเกาะปัทมอส เราจะเลือกความรัก แสวงหาพระเยซูและพบกับพระองค์เสมอ จำไว้ว่าพระเยซูทรงสัตย์ซื่อและทรงสัญญาว่าพระองค์จะทรงเป็นคนแรกและคนสุดท้าย สถานการณ์ที่เราอยู่อาจไม่เอื้ออำนวย แต่สิ่งที่เราทำและเราเป็นใครในสถานการณ์นั้นที่สำคัญที่สุด ฝากความกังวลของคุณไว้ที่พระเยซู