คุณเคยติดแหง็กมาก่อนหรือไม่? (ในลิฟท์? ฝน การจราจร?) เคยติดอยู่ในชีวิตของคุณมาก่อนไหม 

 1. ผมเคยติดอยู่ในภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกในสถานการณ์การถอยกลับ 
 1. ผมเคยไม่มีงานทํา 
 1. ผมเคยถูกชักจูงให้ตั้งคริสตจักรและมีสมาชิกเพียง 3 คนเท่านั้น 

ผมไม่มีคำตอบทั้งหมด แต่สิ่งเดียวที่ผมทำคือยึดมั่นในองค์พระเยซูผู้เป็นที่รักของเรา มาดูพระคัมภีร์กันทั้งเอลีชาและกษัตริย์โยอาช (2 พงศ์กษัตริย์ 13:14 ถึง 20) 

กษัตริย์โยอาชคือใคร

เรื่องราวเริ่มต้นด้วยอาณาจักรที่ถูกแบ่งแยกซึ่งอิสราเอลอยู่ทางเหนือและยูดาห์อยู่ทางใต้ เอลีชาเป็นผู้นำในรัชกาลของกษัตริย์เยฮู กษัตริย์โยอาชเป็นบุตรของเยโฮอาหาส  ก็เป็นเรื่องราวที่เราจะพูดถึงกัน 

 

แผนงาน: 

 1. วางใจในพระเจ้าเพราะว่านิรันดรของเราอยู่ในพระองค์ 
 2. หันไปหาพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงสัตย์ซื่อและมีเมตตา 
 3. ดูแลสิ่งที่สําคัญที่สุด เพราะเราจะไม่เสียใจกับมัน   

 

ประเด็นที่ 1:  วางใจในพระเจ้า 

2 พงศ์กษัตริย์ 13:14  “เมื่อเอลีชาล้มป่วยด้วยโรคที่ท่านจะต้องสิ้นชีวิต”  

การสูญเสียคือการสูญเสียจริงๆหรือ?  คือการสูญเสียชีวิต สูญเสียความกล้าหาญ สูญเสียสิ่งที่มีค่าของเรา สูญเสียสถานะ/ความมั่งคั่ง/อำนาจ สูญเสียความภาคภูมิใจในตนเอง พระเยซูสิ้นพระชนม์และโดยทางพระองค์เราจึงได้รับชีวิตนิรันดร์! 

บางทีพวกเราบางคนอาจสูญเสียสุขภาพ สูญเสียความฝัน และสูญเสียโรงเรียนที่เราเลือก หลายครั้งที่เราสูญเสียบางสิ่งไป เป็นเวลาที่ดีที่จะหวังและวางใจในพระเจ้า!  

สดุดี 42:5  

จิตวิญญาณของข้าพเจ้าเอ๋ย เหตุใดเจ้าจึงท้อแท้? เหตุใดจึงกระสับกระส่ายอยู่ภายในข้าพเจ้า? จงหวังในพระเจ้า เพราะข้าพเจ้าจะยังคงสรรเสริญพระองค์ พระผู้ช่วยให้รอดของข้าพเจ้าและพระเจ้าของข้าพเจ้า

เมื่อเราอ่อนแอ ฤทธิ์อำนาจของพระองค์จะสมบูรณ์ในความอ่อนแอของเรา  

ดังที่ข้าพเจ้าได้กล่าวแล้วว่า เรามั่นใจ และเราปรารถนาที่จะพ้นจากกายนี้ไปอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้ามากกว่า   -2 โครินธ์ 5:8  

โอ ความตาย เหล็กไนของเจ้าอยู่ที่ไหน โอ หลุมฝังศพ ชัยชนะของเจ้าอยู่ที่ไหน 56เหล็กไนของความตายนั้นคือบาป และฤทธิ์ของบาปคือพระราชบัญญัติ 57แต่จงขอบพระคุณแด่พระเจ้า ผู้ทรงประทานชัยชนะแก่เราทั้งหลายโดยพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา   –  1 โครินธ์ 15:55-57  

ใช่เราเศร้าโศกเมื่อเราสูญเสียคนรักของเราหรืออาจสูญเสียคนที่เรารัก อย่างไรก็ตามพระคัมภีร์ยังคงกล่าวว่าพระเยซูคริสต์ทรงมีชัยเหนือความตาย วิกฤตจะโจมตีเราและเราสามารถวางใจพระเจ้าได้เมื่อนิรันดร์ของเราอยู่ในพระองค์ 

 

ประเด็นที่ 2:  หันไปหาพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเห็นอกเห็นใจ 

2พงศ์กษัตริย์ 13:10-11 

เยโฮอาชโอรสของเยโฮอาหาสขึ้นเป็นกษัตริย์แห่งอิสราเอลในสะมาเรีย ตรงกับปีที่สามสิบเจ็ดของรัชกาลกษัตริย์โยอาชแห่งยูดาห์ พระองค์ทรงครองราชย์สิบหกปี 11เยโฮอาชทรงทำสิ่งที่ชั่วในสายพระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้า และไม่ได้เลิกทำบาปของเยโรโบอัมบุตรเนบัทซึ่งชักนำอิสราเอลให้ทำตาม พระองค์ยังคงดำเนินในบาปนั้น

 

2 พงศ์กษัตริย์ 13:14   

เมื่อเอลีชาล้มป่วยด้วยโรคที่ท่านจะต้องสิ้นชีวิต โยอาชกษัตริย์แห่งอิสราเอลได้เสด็จลงไปหาท่าน และกันแสงต่อหน้าท่าน ตรัสว่า “โอ บิดาของข้า บิดาของข้า ราชรถของอิสราเอล และพลม้าของประเทศ”  

กษัตริย์โยอาชเป็นกษัตริย์ที่ชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระเจ้า อย่างไรก็ตาม เมื่อเขาวิงวอนเอลีชา พระเจ้าก็ซื่อสัตย์และจะทรงช่วยเอลีชาเอาชนะศัตรูของเขา

 

2 พงศ์กษัตริย์ 13:15-17 

และเอลีชาทูลพระองค์ว่า “ขอทรงเอาคันธนูและลูกธนูมา” พระองค์จึงทรงเอาคันธนูและลูกธนูมา 16แล้วท่านทูลกษัตริย์แห่งอิสราเอลว่า “ขอทรงหยิบธนู” และพระองค์ทรงหยิบมา และเอลีชาเอามือของตนวางบนพระหัตถ์ของกษัตริย์ 17และท่านทูลว่า “ขอทรงเปิดหน้าต่างด้านตะวันออก” และพระองค์ทรงเปิด แล้วเอลีชาทูลว่า “ขอทรงยิง” และพระองค์ก็ทรงยิง และท่านทูลว่า “ลูกธนูแห่งการช่วยให้รอดพ้นของพระเยโฮวาห์ ลูกธนูแห่งการช่วยให้รอดพ้นจากซีเรีย เพราะพระองค์จะทรงต่อสู้กับคนซีเรียที่อาเฟก จนกว่าพระองค์จะทรงกระทำให้เขาสิ้นไป”

ในทันทีนี้ โยอาชทำสิ่งที่ถูกต้องที่จะหันกลับมาหาพระเจ้าเมื่อเขาแสวงหาเอลีชา  กลับใจ = หันกลับมา เมทาโนยา (ในภาษากรีก) เปลี่ยนใจ การกลับใจที่แท้จริงคือการหันหนีจากวิถีของโลกและไปหาพระเจ้า การคิดส่งผลต่อความรู้สึกของเรา เริ่มต้นจากใจของเรา 

พี่น้องทั้งหลาย ด้วยเหตุนี้โดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้า ข้าพเจ้าจึงวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์ เพื่อเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิต อันบริสุทธิ์ และเป็นที่พอพระทัยพระเจ้า ซึ่งเป็นการปรนนิบัติอันสมควรของท่านทั้งหลาย 2อย่าทำตามอย่างชาวโลกนี้ แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจเสียใหม่ เพื่อท่านจะได้ทราบพระประสงค์ของพระเจ้าว่าอะไรดี อะไรเป็นที่ชอบพระทัย และอะไรดียอดเยี่ยม  –โรม 12:1-2 

แทนที่จะเติมเต็มความคิดจิตใจเชิงลบของเรา แต่ให้เติมเต็มจิตใจของเราด้วยพระวจนะของพระเจ้า  

ให้หันไปหาพระเจ้าไม่ว่าเรื่องใดก็ตาม อย่ากลัว  สิ่งเหล่านี้อยู่กับเราเมื่อเทียบกับผู้ที่อยู่กับพวกเขา 

 

ประเด็นที่ 3:  ดูแลสิ่งที่สําคัญที่สุด เพราะเราจะไม่เสียใจกับมัน 

แล้วเขากล่าวว่า “หยิบลูกศรขึ้นมา” กษัตริย์ก็ทรงหยิบ เอลีชาสั่งว่า “ฟาดลงกับพื้น” พระองค์ก็ทรงฟาดสามครั้งแล้วก็หยุด 19คนของพระเจ้าไม่พอใจและกล่าวว่า “ท่านน่าจะฟาดพื้นสักห้าหรือหกครั้ง จะได้ฟาดฟันอารัมให้สิ้นไป นี่ท่านจะชนะอารัมแค่สามครั้งเท่านั้น” – 2 พงศ์กษัตริย์ 13:18-19  

 

หลักการที่เราสามารถเรียนรู้จากความโดดเด่นของพื้นดินด้วยลูกศร: 

 1. ไม่ว่าเราจะกระทำสิ่งใด สิ่งที่เราทํา จงทําอย่างสุดใจแด่พระเจ้า (ไม่ใช่ครึ่งใจ) 
 2. ไม่ว่าเราจะทําอะไรและเป็นสิ่งที่ควรทํา จงทําต่อไปและไม่คลายหัวใจ อย่าท้อถอย 
 3. ไม่ว่าเราจะทําอะไร จงตั้งใจ และไม่ใช่เพียงแค่มีเจตนาดี 

 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่กําลังดิ้นรน “ตีพื้น” ให้หนักที่สุดเท่าที่จะทําได้ และพยายามรักษาความเชื่อของคุณในพระเจ้า อย่าลืมทําสิ่งที่สําคัญเช่นการดูแลตัวเองและชื่นชมผู้อื่น 

คนใจกว้างจะเจริญรุ่งเรือง ผู้ที่นำความชุ่มชื่นไปสู่คนอื่น ก็จะได้รับความชุ่มชื่น  –สุภาษิต 11:25 

ให้ผมแบ่งปันสิ่งที่เกิดขึ้นกับ 3 สถานการณ์ที่ผมหลงทางและสิ่งที่เกิดขึ้น: 

 1. เกี่ยวกับการถอนตัว ผมเสนอให้ถอนตัว แต่สุดท้ายแล้ว เราทุกคนก็ถูกย้ายไปยังแผนกต่างๆ และตำแหน่งที่เปิดรับเรา พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ให้พวกเรา 3 คน (ผมควรจะปลดศิษยาภิบาลอีก 2 คน ในขณะที่ผมเป็นเจ้าหน้าที่รายงานของพวกเขา) 
 2. เกี่ยวกับการว่างงาน ผมหางานไม่ได้เป็นเวลา 1 ปี พระเจ้าทรงจัดเตรียมให้ผม  ในไม่ช้าผมก็พบงานบรรยายตอนกลางคืน ซึ่งเปิดโอกาสมากมายให้กับผม  
 3. เกี่ยวกับคริสตจักรใหม่ที่ผมเริ่มต้น พระเจ้าทรงนําผู้คนรอบตัวผมและทรงอวยพรเราในด้านการเงิน ผมยังมีส่วนร่วมในการฝึกอบรมที่จัดเตรียมให้ไว้สําหรับครอบครัวของผม พระเจ้าได้นําพวกคุณมาด้วยเช่นกัน  และผมขอบคุณพระเจ้าสําหรับพวกคุณทุกคน  

การประยุกต์ใช้: ใช้เวลาชื่นชมผู้คนรอบๆตัวคุณ และชนะจิตวิญญาณไปตลอดกาลชั่วนิรันดร์