คริสต์มาสมีการฉลองทั่วโลกด้วยอารมณ์ที่มีแต่ความสุข คริสต์มาสเกี่ยวกับอะไร คริสต์มาสเป็นเรื่องของความปีติในพระเยซู คริสต์มาสเตือนเราถึงอะไร

พระเจ้าสัตย์ซื่อเมื่อพระองค์ทรงทำตามคำสัญญาของพระองค์ผ่านทางพระเยซูคริสต์

ลูกา 2:9-11

ทูตสวรรค์องค์หนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาปรากฏ และพระเกียรติสิริขององค์พระผู้เป็นเจ้าส่องล้อมรอบพวกเขาทำให้คนเหล่านั้นตกใจกลัวยิ่งนัก 10แต่ทูตนั้นกล่าวแก่พวกเขาว่า “อย่ากลัวเลย เรานำข่าวดีมา เป็นความเปรมปรีดิ์ใหญ่หลวงสำหรับคนทั้งปวง 11ในวันนี้ที่เมืองของดาวิดองค์พระผู้ช่วยให้รอดได้มาบังเกิดเพื่อท่าน พระองค์คือพระคริสต์
ผู้ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า

อิสยาห์ 7:14

ฉะนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าเองจะประทานหมายสำคัญแก่ท่าน คือหญิงพรหมจารีคนหนึ่งจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชาย และจะเรียกบุตรนั้นว่าอิมมานูเอล

อิสยาห์ 9:6-7

ด้วยว่ามีเด็กคนหนึ่งเกิดมาเพื่อเรา
มีบุตรชายคนหนึ่งที่ประทานแก่เรา
และการปกครองจะอยู่บนบ่าของเขา
และเขาจะได้รับการขนานนามว่า
“ที่ปรึกษามหัศจรรย์
พระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์
พระบิดานิรันดร์ องค์สันติราช”
7การปกครองอย่างสันติของบุคคลนั้น
จะรุ่งเรืองขึ้นไม่สิ้นสุด
พระองค์จะทรงครอบครองเหนือบัลลังก์
และอาณาจักรของดาวิด
ทรงสถาปนาและผดุงอาณาจักรนั้นไว้
ด้วยความยุติธรรมและความชอบธรรม
ตั้งแต่เวลานั้นตราบนิรันดร์
พระยาห์เวห์ผู้ทรงฤทธิ์ทรงกระตือรือร้น
ที่จะกระทำการนี้ให้สำเร็จ

อิสยาห์ 55:11

ถ้อยคำที่ออกจากปากของเราก็เป็นเช่นนั้น
มันจะไม่กลับคืนมายังเราโดยเปล่าประโยชน์
แต่จะสัมฤทธิ์ผลตามที่เราปรารถนา
และสำเร็จตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้

บางทีพวกเราบางคนอาจกำลังรอให้พระเจ้าทำตามพระสัญญาหรือคำพยากรณ์ที่พูดถึงคุณ พระเจ้าสัตย์ซื่อเสมอและพระวจนะของพระองค์จะเกิดขึ้นเสมอ

พระเจ้าทรงมีไหวพริบ

สดุดี 50:9-12

เราไม่ได้ต้องการวัวหนุ่มจากโรงวัวของเจ้า
หรือแพะจากคอกของเจ้า
10เพราะสัตว์ทุกชนิดในป่าเป็นของเรา
รวมทั้งสัตว์เลี้ยงบนเนินเขานับพัน
11เรารู้จักนกทุกตัวบนภูเขาทั้งหลาย
บรรดาสัตว์ในท้องทุ่งเป็นของเรา
12หากเราหิว เราจะไม่บอกเจ้า
เพราะโลกนี้และสิ่งสารพัดในโลกล้วนเป็นของเรา

พระเจ้าเป็นผู้รอบรู้ ในช่วงคริสต์มาสที่พระเจ้าต้องการภาชนะเพื่ออุ้มพระบุตรของพระองค์ พระเยซูและพระองค์ทรงเลือกมารีย์ มันไม่ง่ายเลยที่จะหาสาวพรหมจารีที่เต็มใจอุ้มพระบุตรของพระองค์

ลูกา 1:38

มารีย์กล่าวว่า “ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ขององค์พระผู้เป็นเจ้า ขอให้เกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าตามที่ท่านกล่าวเถิด” แล้วทูตสวรรค์นั้นก็จากนางไป

มารีย์ยอมจำนนต่อพระเจ้าและเธอรู้สึกเป็นเกียรติที่พระเจ้าจะทรงใช้ ตอนนี้ พระเจ้ากำลังมองหาภาชนะที่จะแบ่งปันข่าวดีกับผู้คน พระเจ้าเป็นผู้รอบรู้และวางใจพระองค์ในการอัศจรรย์

มัทธิว 2:10

เมื่อพวกเขาเห็นดาวดวงนั้นก็ปีติยินดียิ่งนัก

นั่นไม่ใช่ดาวธรรมดา พระเจ้าสร้างดวงดาวนั้น ดวงดาวนํา นักปราชญ์มาหาพระเยซู พวกเขามีความยินดีอย่างยิ่งเมื่อนำพวกเขาไปหาพระเยซู พระเจ้าช่างวิเศษเหลือเกิน พระเจ้าไม่ได้ถูกจำกัดและพระองค์ทรงทราบทุกอย่าง มันเป็นปาฏิหาริย์ วางใจพระเจ้าสำหรับปาฏิหาริย์

สถานที่ที่จำเป็นสำหรับการประสูติของพระเยซู ขณะที่คุณอ่านพระคัมภีร์ ไม่มีโรงแรมสำหรับพระเยซูที่จะประสูติและได้พบรางหญ้า พระเจ้าชอบทําให้เราประหลาดใจ พระบุตรของพระเจ้าประสูติในรางหญ้า คุณนึกภาพความเสียใจของผู้ดูแลโรงแรมได้ไหม เราปฏิเสธพระบุตรของพระผู้เจ้าอย่างไร เรามีที่ว่างในหัวใจของเราท่ามกลางงานเฉลิมฉลองทั้งหมดหรือไม่ เรากำลังยุ่งอยู่ท่ามกลางงานเฉลิมฉลองเหล่านี้ และเราอาจขอให้พระเจ้ารอ หลายคนรู้สึกเสียใจที่ไม่ได้รับใช้พระเจ้า

ลูกา 2:12
นี่เป็นหมายสำคัญแก่ท่าน คือท่านจะพบพระกุมารพันผ้าอ้อมนอนอยู่ในรางหญ้า”

พระเจ้าทรงใจกว้าง

ลูกา 2:10-11

แต่ทูตนั้นกล่าวแก่พวกเขาว่า “อย่ากลัวเลย เรานำข่าวดีมา เป็นความเปรมปรีดิ์ใหญ่หลวงสำหรับคนทั้งปวง 11ในวันนี้ที่เมืองของดาวิดองค์พระผู้ช่วยให้รอดได้มาบังเกิดเพื่อท่าน พระองค์คือพระคริสต์
ผู้ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า 12นี่เป็นหมายสำคัญแก่ท่าน คือท่านจะพบพระกุมารพันผ้าอ้อมนอนอยู่ในรางหญ้า”

พระเจ้าทรงเป็นผู้รอบรู้และใจกว้าง เต็มใจส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์มาหาเรา

1ยอห์น 4:9-11

นี่คือวิธีที่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์ท่ามกลางเราทั้งหลาย คือพระองค์ทรงส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เข้ามาในโลกเพื่อเราจะได้มีชีวิตโดยทางพระบุตรนั้น 10นี่คือความรัก ไม่ใช่ที่เรารักพระเจ้า แต่ที่พระเจ้าทรงรักเราและทรงส่งพระบุตรของพระองค์มาเป็นเครื่องบูชาลบบาปของเรา
11เพื่อนที่รัก ในเมื่อพระเจ้าทรงรักเราเช่นนั้น เราก็ควรรักซึ่งกันและกัน

เราจะรู้ได้อย่างไรว่าพระเจ้าคือความรัก เมื่อเรามองดูโลกที่วุ่นวาย นี่คือวิธีที่พระเจ้าแสดงความรักต่อเรา พระองค์ทรงส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์มาหาเรา
ทุกครั้งที่เราตกแต่งบ้านและซื้อของขวัญให้คนอื่น เราต้องนึกถึงความหมายของคริสต์มาส

ยอห์น 3:16

“เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่เชื่อในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์

พระองค์จึงทรงส่งพระบุตรของพระองค์มาสิ้นพระชนม์เพื่อบาปของเรา คริสต์มาสอาจเป็นช่วงเวลาที่เหงา มีบางคนที่ไม่สามารถฉลองคริสต์มาสหรืออยู่ต่างประเทศ ห่างไกลจากครอบครัว บางคนป่วยในโรงพยาบาล คริสต์มาสอยู่เหนือสิ่งเหล่านี้ มันเป็นเรื่องของพระเยซู คริสต์มาสยังบอกเราเกี่ยวกับความปรารถนาของพระเจ้าสำหรับเราทุกคน คนเลี้ยงแกะและนักปราชญ์เติมเต็มความปรารถนาแห่งพระทัยของพระเจ้า

ลูกา 2:15

“ให้เราไปยังเมืองเบธเลเฮมและดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงแจ้งแก่เรา”

พวกเขาเป็นคนเลี้ยงแกะที่มีความรับผิดชอบ แต่เมื่อถึงจุดนั้น พวกเขารีบไปหาพระเยซู ทิ้งแกะของพวกเขาไว้ และหลังจากนั้นพวกเขาก็ออกไปประกาศข่าวดี หัวใจของพระเจ้าจะต้องสัมผัส เราสัมผัสถึงพระทัยของพระเจ้าหรือไม่ เราใช้เวลาในการนมัสการพระองค์หรือปรนนิบัติพระองค์หรือไม่ แสวงหาอาณาจักรของพระเจ้าก่อน แล้วสิ่งสารพัดจะเพิ่มเข้ามาให้เรา พวกเขาเฉลิมฉลองพระเยซู พวกเขานมัสการพระองค์

ลูกา 2:16-20

ดังนั้นพวกเขาจึงรีบรุดมาและพบมารีย์ โยเซฟ กับพระกุมารซึ่งนอนอยู่ในรางหญ้า 17เมื่อพวกเขาได้เห็นพระองค์แล้วก็กระจายข่าวเรื่องที่ทูตสวรรค์นั้นมาบอกเกี่ยวกับพระกุมาร 18และคนทั้งปวงที่ได้ยินก็ประหลาดใจในสิ่งที่คนเลี้ยงแกะกล่าวแก่พวกเขา 19ส่วนมารีย์เก็บเรื่องทั้งหมดนี้ใคร่ครวญอยู่ในใจ 20คนเลี้ยงแกะกลับไปและยกย่องสรรเสริญพระเจ้าสำหรับทุกสิ่งที่พวกเขาได้ยินและได้เห็นซึ่งเป็นเหมือนที่ทูตสวรรค์ได้แจ้งพวกเขาทุกประการ

ในเทศกาลคริสต์มาสนี้ พระเจ้าต้องการเตือนเรา พระเจ้าทรงสัตย์ซื่อ ทรงเป็นผู้รอบรู้ และพระองค์ทรงใจกว้าง พระองค์จะทรงทำตามสัญญาที่ให้ไว้แก่คุณ ถ้าคุณต้องการอะไร พระเจ้าก็ทรงมีไหวพริบและจัดเตรียมไว้ให้คุณ หากคุณกำลังมองหาปาฏิหาริย์ในวันคริสต์มาสนี้อยู่ เราต้องเชื่อ