มีคริสตจักรหลากหลายประเภทในโลก คริสตจักรคืออะไร? มีหลายคนไปคริสตจักรต่าง ๆ ที่กําลังมองหาคริสตจักรที่เหมาะสม แต่คริสตจักรทุกวันนี้ได้รับอิทธิพลจากโลกมากกว่า คริสตจักรควรที่จะส่งผลต่อโลก!  

  1. คริสตจักรคืออะไร 
  1. ธรรมาภิบาลคริสตจักร 
  1. จุดประสงค์ของคริสตจักร 

 

คริสตจักรคืออะไร? 

 

คริสตจักรไม่ได้มาจากคําภาษากรีก “Ekklesia” (เอกเคลเซีย) แต่มาจากคําภาษากรีก “Kuriakos” (คูเรียคอส)ซึ่งหมายความว่า “เป็นของพระเจ้า” พระวจนะนี้พบได้ใน 1 โครินธ์ 11:20 เกี่ยวกับอาหารมื้อเย็นของพระเจ้าและวิวรณ์ 1:10 เกี่ยวกับวันของพระเจ้า 

 

คําว่า “Ekklesia” (เอกเคลเซีย)  ปรากฏในพระคัมภีร์ประมาณ 120 ครั้ง เหตุใดอัครสาวกจึงใช้คํานี้และช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าคริสตจักรหมายถึงอะไร 

 

เอก- “ออกจาก”  หรือ “เรียก” 

 

Ekklesia (เอกเคลเซีย)  – เรียกออกมาจาก หรือผู้ที่เรียกออกมาจาก หมายถึงคนที่ ถูกเรียกออกมาจากบางสิ่ง  คํานี้หมายถึงว่าคนที่ถูกเรียกเพื่อทําภารกิจหรือเพื่อจุดประสงค์  พระเจ้าเรียกเราและแยกจากวิถีของโลก และเข้าสู่วิถีของพระเจ้า  

 

ในฐานะที่เป็นคริสตจักร ความสัมพันธ์ของเรากับเพื่อน พระคริสต์ทั่วโลกคืออะไร?  เรียกว่าคริสตจักรสากล  

 

1โครินธ์ 12-13 

 

กายนั้นเป็นกายเดียวแม้จะประกอบด้วยอวัยวะหลายส่วน และแม้อวัยวะทั้งหมดจะมีหลายส่วนก็ประกอบกันเป็นกายเดียว พระคริสต์ก็เช่นกัน 13เพราะเราทั้งหมดก็รับบัพติศมาโดย

พระวิญญาณองค์เดียวเข้าเป็นกายเดียวกัน ไม่ว่าเราจะเป็นยิวหรือกรีก เป็นทาสหรือเป็นไท และเราทั้งหมดก็ได้รับพระวิญญาณองค์เดียวกัน

 

ความสัมพันธ์ของเรากับชาวยิวเมสเซียนคืออะไร? 

 

โรม 11 กล่าวว่าเราถูกต่อกิ่งในอิสราเอลและร่วมกันเป็นราชอาณาจักรสากล  อาณาจักรของพระเจ้าคืออะไร? 

 

คริสตจักรไม่ใช่อาณาจักร อาณาจักรอยู่ในคริสตจักรและสร้างคริสตจักร คริสตจักรถูกใช้โดยพระเจ้า แต่ไม่ใช่จุดสิ้นสุด คริสตจักรคือการทําตามการทรงเรียกของพระเจ้าเพื่อเติมเต็มให้เข้าถึงผู้อื่นเพื่อพระเยซู  

 

คริสตจักรท้องถิ่นคืออะไร?  

 

กาลาเทีย 1:1-2 

 

จดหมายฉบับนี้จากข้าพเจ้าเปาโลผู้เป็นอัครทูต ข้าพเจ้าไม่ได้ถูกส่งมาจากมนุษย์หรือโดยมนุษย์ แต่โดยพระเยซูคริสต์และพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงให้พระองค์เป็นขึ้นจากตาย  2และบรรดาพี่น้องที่อยู่กับข้าพเจ้า

 

เปาโลกําลังกล่าวปราศรัยกับคริสตจักรต่างๆในจังหวัดกาลาเทีย  นั่นคือคริสตจักรท้องถิ่น 

 

เราถูกรับเข้าสู่ครอบครัวของพระเจ้า, พระกายของพระคริสต์, เจ้าสาวของพระคริสต์, การสร้างพระคริสต์, รุ่นที่เลือกสรร, ฐานะปุโรหิตและประเทศศักดิ์สิทธิ์, พระวิหารศักดิ์สิทธิ์, หินมีชีวิต, ผู้คนของพระเจ้า, เกลือและแสงสว่าง และเถาวัลย์ และกิ่งก้าน

 

คริสตจักรท้องถิ่นไม่ใช่อาคารหรือนิกายใดนิกายหนึ่ง แต่เป็นพระกายของผู้เชื่อในพระคริสต์ 

 

ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสําคัญที่จะต้องรับใช้พระเจ้าในชุมชนคริสตจักร 

 

อะไรคือเรื่องที่สำคัญ? 

 

เราเป็นคริสตจักร คริสตจักรเป็นพระกายของพระคริสต์ และเราเป็นพระกายของพระคริสต์ รักพระกายของพระคริสต์ รักซึ่งกันและกัน   

 

2) ธรรมาภิบาลคริสตจักร 

 

3) ระบอบ- คริสตจักรบาทหลวง,  เพรสไบทีเรียนและการชุมนุม.  

 

คริสตจักรบาทหลวงปกครองโดยอธิการธรรมาภิบาล  นอกจากนี้ยังมีตำแหน่งอื่นๆ ที่แตกต่างกันในคริสตจักรเช่น ตัวแทน, อธิการคริสตจักร เป็นต้น 

ผู้นับถือนิกายเมธะดิสม, แองกลิกัน และคาทอลิกอยู่ภายใต้ระบบนี้  

 

คริสตจักรเพรสไบทีเรียนเป็นระบบที่ปกครองโดยผู้อาวุโส ผู้อาวุโสได้รับการแต่งตั้งและรับผิดชอบต่อคริสตจักรท้องถิ่นของพวกเขา บทบาทของมัคนายกคือการบริหารการเงินและการสร้างคริสตจักร มีการลงคะแนนเสียงและการเลือกตั้งเพื่อการตัดสินใจ  

คริสตจักรที่ประชุมรวมตัวกันเพื่อมุ่งเน้นไปที่ความเป็นอิสระของคริสตจักรท้องถิ่นและสมาชิก คริสตจักรอิสระ, บัพติศมา และคริสตจักรของพระคริสต์อยู่ภายใต้หมวดหมู่นี้.

  

พระเจ้าทรงคาดหวังอะไรจากบทบาทต่าง ๆ เหล่านี้? 

 

1 ทิโมธี 3:1-7,  ทิตัส 1:5-9 

 

ผู้สูงอายุ: 

 

คุณลักษณะ: ไร้ตําหนิ, อบอุ่น/ไม่อารมณ์ร้อน, มีสติสัมปชัญญะ, ประพฤติดี, ไม่ทะเลาะวิวาท, ไม่รุนแรง, ไม่โลภ, ศักดิ์สิทธิ์, ควบคุมตนเอง ฯลฯ

 

ความสัมพันธ์: เป็นสามีของภรรยาคนเดียวและปกครองบ้านของเขาอย่างดี เลี้ยงลูกๆ ของเขาเป็นอย่างดี และมีน้ำใจ   

 

บทบาทและความรับผิดชอบ: ไม่ใช่คริสเตียนคนใหม่สามารถสอนและยึดมั่นในพระวจนะที่ซื่อสัตย์ของพระเจ้าได้อย่างรวดเร็ว สามารถทีจะตักเตือนและลงโทษผู้ที่ขัดแย้ง 

  

มัคนายก: 

 

อุปนิสัย : เกรงกลัวพระเจ้า ไม่พูดจาไร้สาระ ไม่โลภ ยึดมั่นในศรัทธาและปราศจากตำหนิ 

 

ความสัมพันธ์: เป็นสามีของภรรยาคนเดียว ภรรยาต้องกลัวพระเจ้า และไม่นินทาหรือกล่าวหาผู้อื่น  ซื่อสัตย์ในทุกสิ่งและจัดการครัวเรือนของเขาได้ดี  

 

บทบาท: ให้เป็นบททดสอบสำหรับอุปนิสัยของพวกเขา 

 

ศิษยาภิบาล: 

 

เยเรมีย์ 2:8 เอเฟซัส 4:11, กิจการ 20:17-32 

 

ศิษยาภิบาล หมายถึง ผู้ดูแลฝูงแกะ ให้อาหารและเลี้ยงดู

 

ลักษณะนิสัยและความสัมพันธ์: เช่นเดียวกับผู้อาวุโส/บาทหลวง 

บทบาทและความรับผิดชอบ: ให้อาหารและสอนฝูงแกะด้วยความรู้ความเข้าใจ ตักเตือนเมื่อจำเป็น ปกป้องดูแลชีวิตของฝูงแกะ และจับกลุ่มกัน  อธิษฐาน และสอนพระวจนะของพระเจ้า  

 

อะไรคือเรื่องสำคัญ? 

 

เราทุกคนเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับใช้พระเจ้า และให้เรารับใช้ด้วยความอ่อนน้อมถ่อมใจ 

 

3) จุดประสงค์ของศาสนจักร 

 

การแต่งตั้ง:  เอเฟซัส 4:11-16  

พระองค์จึงให้บางคนเป็นอัครสาวก บางคนเป็นศาสดาพยากรณ์ บางคนเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐ บางคนเป็นศิษยาภิบาล และอาจารย์ 12เพื่อเตรียมวิสุทธิชนให้ดีรอบคอบ เพื่อช่วยในการรับใช้ เพื่อเสริมสร้างพระกายของพระคริสต์ให้จำเริญขึ้น 

13จนกว่าเราทุกคนจะบรรลุถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในความเชื่อและในความรู้ถึงพระบุตรของพระเจ้า จนกว่าเราจะโตเป็นผู้ใหญ่เต็มที่คือเต็มถึงขนาดความไพบูลย์ของพระคริสต์ 14เพื่อเราจะไม่เป็นเด็กอีกต่อไปถูกซัดไปซัดมาและหันไปเหมาด้วยลมปากแห่งคำสั่งสอนทุกอย่าง และด้วยเล่ห์กลของมนุษย์ตามอุบายฉลาดอันเป็นการล่อลวง 15แต่ให้เราพูดความจริงด้วยใจรักเพื่อจะจำเริญขึ้นทุกอย่างสู่พระองค์ผู้เป็นศีรษะคือพระคริสต์ 16คือเนื่องจากพระองค์นั้น ร่างกายทั้งสิ้นที่ติดต่อสนิทและผูกพันกันโดยที่ทุกๆข้อต่อได้ช่วยชูกำลังตามขนาดแห่งอวัยวะทุกส่วน ร่างกายนั้นจึงได้จำเริญเติบโตขึ้นเองด้วยความรัก

 

ไม่มีอะไรเป็นไปได้โดยอัตโนมัติ และทุกอย่างจะต้องเป็นไปโดยเจตนา  คริสตจักรมีชีวิตเช่นเดียวกับคุณ  เป็นร่างกายของคริสตจักร คุณกับผมคือคริสตจักร!

  

ข้อพระคัมภีร์: มนุษย์ที่สมบูรณ์แบบในเอเฟซัส = วุฒิภาวะและความสมบูรณ์แบบในมนุษย์  

 

เราต้องสามัคคีกัน ปันน้ำใจให้กัน เติบโต และทำส่วนของเราเพื่อช่วยเหลือกันให้เติบโต เราควรที่จะอบรมสั่งสอนซึ่งกันและกัน เราไม่ได้เทศนา  แต่เป็นสิ่งที่ถูกฝึกโดยคุณและผม 

 

การรับใช้พระเจ้าไม่ใช่ทางเลือก สิ่งเล็กน้อยที่เราทำคือวิธีที่พระเจ้าฝึกเรา หล่อหลอมอุปนิสัยของเราให้เป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้น เรารับใช้พระเจ้าไม่ใช่พันธกิจ เรารับใช้พระเจ้าทุกวัน ไม่ใช่แค่ในคริสตจักรเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าเท่านั้น 

 

อะไรคือเรื่องสำคัญ? 

 

ให้เราก้าวออกมาและเริ่มรับใช้ มาเป็นคริสตจักรด้วยกัน 

 

การประยุกต์ใช้: 

 

มีพื้นที่ในชีวิตของคุณที่ต้องการการฟื้นฟูหรือไม่?  ไปและเริ่มต้นทำสิ่งที่พระวจนะของพระเจ้าตรัส